svenska   norska   danska


Bibelstudium nueffataDVD-erbjudandeInformation om hemsidandansk

Bibelläsningar för Familjekretsen

Språklig granskning och införande av texter ur Svenska Folk-Bibeln 1998 (om inget annat anges): Lennart Sundstad. Detta arbete inlett 2015. Blott texten ur boken, inga illustrationer, har tagits med.

förord
lektion 1 Om att rannsaka eller forska i Skriften
lektion 2 Skriftens Nytta
lektion 3 Vikten av en sund Lära
lektion 4 Den närvarande Sanningen
lektion 5 Kristendomens Grundval
lektion 6 Sann Kristendom
lektion 7 Kristus, Livets Väg
lektion 8 Se och lev
lektion 9 De två Familjerna
lektion 10 Guds Kärlek
lektion 11 Den Dag, som Herren har gjort
lektion 12 Kristi Lidanden
lektion 13 Lagen och Evangelium
lektion 14 Den nya Födelsen
lektion 15 Rättfärdiggörelse genom Tron
lektion 16 Bevis för, att vi är Guds Barn
lektion 17 Det eviga Livet
lektion 18 De Frälstas Hem
lektion 19 Det profetiska Ordet
lektion 20 Världens profetiska Historia
lektion 21 De fyra Världsrikena
lektion 22 En märkvärdig Symbol
lektion 23 Vår Frälsares stora Profetia
lektion 24 Sättet, varpå Kristus skall komma igen
lektion 25 Nådens Rike och Härlighetens Rike
lektion 26 Moraliska Plikter på Patriarkernas Tid
lektion 27 Evangelium i Gamla Testamentet
lektion 28 Försoningen i Gamla Testamentet
lektion 29 Försoningen i Nya Testamentet
lektion 30 En lång profetisk Tidsperiod
lektion 31 Domen
lektion 32 Det tusenåriga Riket
lektion 33 Det nya Jerusalem
lektion 34 Guds Karaktär
lektion 35 Kristi Gudom
lektion 36 Profetior om Kristus
lektion 37 Kristus allt i alla
lektion 38 Guds Lags Natur och Omfattning
lektion 39 Lagens eviga Bestånd
lektion 40 Synd
lektion 41 Överträdelsens Straff
lektion 42 Evangeliets Inbjudningar
lektion 43 Sinnesändring och Tro
lektion 44 Syndabekännelse
lektion 45 Frälsande Tro
lektion 46 Omvändelse
lektion 47 Frälsning
lektion 48 Drakens Strid mot Kvinnan och hennes Säd eller Barn
lektion 49 Det första Vilddjuret i Uppenbarelseboken Kapitel 13, eller Syndens Människa
lektion 50 Den sista Nation, som omtalas i Profetiorna
lektion 51 Förening av Kyrkan och Staten
lektion 52 Avfallets Märke
lektion 53 Den förste Ängelns Budskap
lektion 54 Den andre Ängelns Budskap
lektion 55 Den tredje Ängelns Budskap
lektion 56 Den Nationella Reformrörelsen
lektion 57 De sju sista Plågorna
lektion 58 Profeten Elia
lektion 59 Sabbatens Instiftelse
lektion 60 Det Nya Testamentets Sabbat
lektion 61 Förvanskningen av Sabbaten
lektion 62 Sabbatsreform
lektion 63 Lydnadens stora Betydelse
lektion 64 Vad är Människan?
lektion 65 Tillståndet i Döden
lektion 66 Uppståndelsen
lektion 67 En rättvis Belöning
lektion 68 Syndarens Öde
lektion 69 Evigt Straff


lektion 70 De två Förbunden
lektion 71 De två Lagarna
lektion 72 Vad avskaffade Kristus?
lektion 73 Lagens Slut
lektion 74 Kristus har förhärligat Lagen
lektion 75 Ingen Rättfärdiggörelse genom Lagen
lektion 76 Guds Beredvillighet att förlåta
lektion 77 Pånyttfödelsen
lektion 78 Försonade med Gud
lektion 79 Olydnadens Följder
lektion 80 Herrens Dag
lektion 81 Sabbaten i Historien
lektion 82 Så helighålls Sabbaten
lektion 83 Rövaren på Korset
lektion 84 Att bryta upp och vara med Kristus
lektion 85 Andarna i Fängelset
lektion 86 Att vara borta från Kroppen
lektion 87 Den rike Mannen och Lasarus
lektion 88 De sju Församlingarna
lektion 89 De sju Inseglen
lektion 90 ”Kunskapen skall bli stor”
lektion 91 Tidens Tecken
lektion 92 Kristi andra Ankomst
lektion 93 Händelsernas Följdordning under de Tusen Åren
lektion 94 Söndagens Helighet
lektion 95 De ceremoniella Sabbaterna
lektion 96 Hedningarnas Sabbat
lektion 97 Förlorad Tid
lektion 98 Den sjunde Delen av Tiden
lektion 99 Är Gud partisk mot vissa Nationer?
lektion 100 Guds sanna Israel
lektion 101 Israels Församlande
lektion 102 De goda Änglarnas Ämbete
lektion 103 Satans Ursprung, Historia och slutliga Öde
lektion 104 Spiritualism
lektion 105 Guds Åminnelser
lektion 106 Dopet
lektion 107 Ödmjukhetens Kyrkobruk
lektion 108 Herrens Nattvard
lektion 109 Predikanters Understöd
lektion 110 De andliga Gåvorna
lektion 111 Helbrägdagörelse
lektion 112 Den Helige Andes Verk
lektion 113 Löften
lektion 114 Frivilliga Gåvor
lektion 115 Otro
lektion 116 Helgelse
lektion 117 Biblisk Helgelse
lektion 118 Vandringen i Ljuset
lektion 119 Bönens stora Betydelse
lektion 120 Bön och Andakt
lektion 121 Förtröstande på Jesus
lektion 122 Förlåtande varandra
lektion 123 De Fattiga och våra Plikter mot dem
lektion 124 Missionsverksamhet
lektion 125 Girighet är farlig
lektion 126 Skulder
lektion 127 Tomt och onyttigt Tal
lektion 128 Allvarsamhet
lektion 129 Kyskhet
lektion 130 Återhållsamhet
lektion 131 Hälsans Gåva
lektion 132 Äktenskapet
lektion 133 Ett lyckligt Hem
lektion 134 Löften till Barn
lektion 135 Föräldrars och Barns Plikter
lektion 136 Den kristna Vapenrustningen
lektion 137 Ett gott Samvete
lektion 138 Tröst i Bedrövelse
lektion 139 Tålamod
lektion 140 Förmätenhet
lektion 141 Skrymteri
lektion 142 Falska Herdar
lektion 143 Avund och Svartsjuka
lektion 144 Själviskhet
lektion 145 Underdånighet
lektion 146 Upphöjelse
lektion 147 Gästfrihet
lektion 148 Sann Visdom
lektion 149 Ödmjukhet
lektion 150 Karaktärsutveckling
lektion 151 Löften till dem, som segrar