E F F A T H A

Artikler
                          - som omhandler tro
Tilbage til oversigten

Uppenbarelsesbokens 4 ryttare

tidningen "Världen i fokus"Döden rider på den blekgula hästen - Tystnad i himmelen under en halvtimme. Varför? Vad händer då den röda hästen rider på jorden? Är det kommunismen?
Vi läser i Uppenbarelsebokens sjätte kapitel den dramatiska berättelsen om de fyra ryttarna i profetian om de sju inseglen. Uppenbarelseboken gavs för att "uppenbara" tidsåldrarnas väldiga vägkarta för Kristi efterföljare. Djävulen har viskat till människor under dessa tider: "Bry er inte om Uppenbarelseboken det är en förseglad bok, och den kan inte förstås." Men Jesus säger: "Jag, Jesus, har sänt min ängel för att i församlingarna vittna om detta för eder." - Upp. 22;16. En uppenbarelse är någonting uppenbarat. Vår Herre är såmån om att vi skall studera den boken, att han särskilt har välsignat dem som läser den. "Salig är den som får uppläsa denna profetias ord, och saliga äro de som få höra dem, och som taga vara på vad däri är skrivet; ty tiden är nära." - Upp. 1;3.
Vi lägger märke till att siffran sju ofta upprepas i Uppenbarelseboken. Där förekommer sju församlingar, sju insegel, sju trumpeter, sju plågor osv. Sju betecknar perfektion eller fullkomlighet - de sju inseglen t. ex. skisserar för oss det fullständiga avfallet i kyrkans historia. I denna ovannämnda profetian presenteras vi för fyra ryttare, som symboliserar fyra olika "tidsepoker" i kyrkans erfarenhet.
En vit häst - Apostlarnas tid (31_1O0 e. Kr.)
"Jag såg Lammet bryta det första av de sju inseglen; ... Då fick jag se en vit häst; och mannen som satt på den hade en båge, och en segerkrans blev honom given, och han drog ut såsom segrare och för att segra." - Upp. 6;1,2.
Den "vita hästen" är symbol för den tidiga kyrkan, ren i tro och lära. "Bågen" föreställde Guds ord (Hab. 3;9). när det flög fram i triumf över Roms hedniska värld. Evangelium spreds snabbt, och Bibeln var trons och övertygelsens källa, där den gick fram "erövrande och för att erövra".
En röd häst - förföljelse och avfall (ung. 100-323 e. Kr.)
"Då kom en annan häst fram, en som var röd; och åt mannen som satt på den blev givet att taga friden bort ifrån jorden, så att människorna skulle slakta varandra. Och ett stort svärd blev honom givet." - Vers 4. Färgen har ändrats från vitt till rött. Den färgen är välkänd för dem som läser Bibeln, ty det står ofta talas om "den röde draken". "den scharlakansröda kvinnan", etc. och Jesaja skrev; "Om dina synder än äro blodröda... om de än äro röda likt scharlakan". Rött är en omskrivning för synd, och med den röda hästen möter vi köpslåendet med Kristi rena evangelium, som blev allt tydligare på aposteln Pauli tid. Han skrev; "lag vet, att sedan jag har skiljts från eder svåra ulvar skola komma in bland eder, och att de icke skola skona hjorden. Ja, bland eder själva skola män uppträda, som tala vad förvänt är, för att locka lärjungarna att följa sig." - Apg. 20;29, 30. "Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam." - 2 Tess.2;7.

Historien befäster riktigheten i Pauli förutsägelse. Historikern och presbyterianen Dr. William D. Killen skriver:
"Under tiden mellan apostlarna och Konstantins omvändelse förändrade det kristna samhället utseende. Roms biskop - helt okänd för Nya testamentets författare - fick större makt; och fick under tidens gång överinseende över de övriga kyrkans män. Riter och ceremonier, som varken Paulus eller Petrus någonsin hört talas om, kom så småningom till användning." - The Anelent Church, sid. 15.
Denna epok i kyrkans historia slutade med Konstantins s. k. omvändelse till kristendomen. De förföljda blev plötsligt populära. Med en kejsare, som bekänner sig vara en kristen, blev det "rätt" för hovet att också göra det och snart följde tusentals människor deras exempel. Men kristendomen har aldrig kunnat förbli populär; Jesus klargjorde att det alltid skulle vara en gräns mellan hans efterföljare och världen. Och så "avföll" kyrkan.
En svart häst - påvemaktens etablerande (323-538)
"När det bröt det tredje inseglet, hörde jag det tredje väsendet säga: ´Kom´. Då fick jag se en svart häst; och mannen som satt på den hade en vågskål i sin hand. Och jag hörde likasom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: ´Ett mått vete för en silverpenning, och tre mått korn för en silverpenning! Och oljan och vinet må du icke skada.´" - Upp. 6:5, 6. Den svarta hästen står i bjärt kontrast till den vita, första hästen. Under denna tid introducerades all sorts vidskepelse och olika sorters fabler. Tillbedjan av helgon, reliker, bilder och jungfru Maria infördes jämsides med skärseld, späkning och prästernas celibat.
Talet om "vågar", "mått" och pengar visar på den kommersiella verksamhet, som trängde in i kyrkan. Man sopade upp Jerusalems gatudamm och tog det med sig,
för att sälja till "troende" där hemma. Allt hade sitt pris; även evangeliets goda ting såldes härifrån kommer omnämnandet av "vete" och "korn".
Reliker "upptäcktes" och såldes. Många av de "under" som skedde i Rom ägde rum under just denna tid. När jag besökte St. Markuskatedralen i Venedig, fördes jag till skattkammaren. Mitt bland prunkande guld- och juvelarbeten, visade man mig fler reliker än jag sett samlade på en plats under hela tiden i Rom. Jag gjorde upp en lista på bara ett fåtal - denna kyrka skryter med tillsammans 110 stycken. Den officiella guideboken räknar upp och kommenterar de flesta av dem.
En blekgul häst - den mörka tidsåldern (538-reformationen på 1500-talet)
"När det bröt det fjärde inseglet, hörde jag det fjärde väsendets röst säga: ´Kom´. Då fick jag se en blek gul häst; och mannen som satt på den, hans namn var Döden, och Dödsriket följde med honom. Och åt dem gavs makt över fjärdedelen av jorden, så att de skulle få dräpa med svärd och genom hungersnöd och pest och genom vilddjuren på jorden." Upp. 6:7, 8. Döden rider på den blek gula hästen; detta är förföljelsens tid. Den krävde 100 miljoner martyrer, som dog för sin tros skull. Inkvisitionen krossades, korståg anordnades mot oskyldiga människor - valdenserna i Alperna och invånarna i Holland. Under avfallets och "Dödens" regeringstid var den ursinniga religiösa förföljelsen alldaglig.
Det femte inseglet - reformationen (1517-l700-talets mitt)
Liksom Abels rättfärdiga blod sades ha ropat till Gud från jorden, sänder martyrernas blod under det femte inseglets tid en patetisk vädjan om befrielse. Reformationens gryning blev bönesvaret. I många länder fick man frihet att
tillbedja och förföljelserna upphörde till stor del. De miljontals martyrer, vilka hade dött som vanliga brottslingar i Roms händer, rättfärdigades nu inför världen och ansågs som korsets pålitliga hjältar "och åt var och en av dem gavs en vit, fotsid klädnad".
Det sjätte inseglet - tecken på Kristi tillkommelse (fr. omkr. 1755-s1utet)
"Jag såg Lammet bryta det sjätte inseglet. Då blev det en stor jordbävning, och solen blev svart såsom en sorgdräkt, och månen blev hel och hållen såsom blod; och himmelens stjärnor föllo ned på jorden, såsom när ett fikonträd fäller sina omogna frukter, då det skakas aven stark vind." - Upp. 6:12, 13.
Den 1.november 1755 hände det, som bar kallats "den största registrerade jordbävningen i historien", jordbävningen i Lissabon. Inom sex minuter omkom 90.000 människor. I Wonders of the World skriver Sears: "Den stora jordbävningen den 1 nov. 1755 omfattade ett område på ung. 6,5 miljoner kvadratmil." Den 19 maj 1780 blev solen "svart såsom en sorgdräkt". Detta var den berömda Svarta dagen, som utbredde sig över stora delar av norra halvklotet. Websters Lexikon berättar att vid middagstid "kunde folk inte läsa vanlig text under bar himmel under flera timmars tid. Fåglarna sjöng sina kvällssånger, försvann och blev tysta; hönsen satt på sina sovpinnar; boskapen sökte sig till ladugårdsbacken; ljuset tändes i hemmen... Den egentliga orsaken till detta anmärkningsvärda fenomen är inte känd." Vers 13 gick i uppfyllelse den 13 nov. 1833 i det egendomliga meteorregnet - "himmelens stjärnor". I dag lever vi mellan vers 13 och 14 och nästa stora händelse är Jesu Kristi ankomst. Alla Bibelns profetior förklarar att den kommer att ske mycket, mycket snart.
"Himmelen vek undan, såsom när en bokrulle rullas tillhopa; och alla berg och öar flyttades bort ifrån sin plats. Och konungarna på jorden och stormännen och krigsöverstarna och de rika och de väldiga, ja, alla, både trälar och fria, dolde sig i hålor och bland bergsklippor. Och de sade till bergen och klipporna: ´Pallen över oss, och döljen oss för dens ansikte, som sitter på tronen, och för Lammets vrede. Ty deras vredes stora dag är kommen, och vem kan bestå?´" - Upp. 6:14 -17.
Det sjunde inseglet - "Tystnad i himmelen"
"När Lammet bröt det sjunde inseglet, uppstod i himmelen en tystnad som varade vid pass en halv timme." - Upp. 8:1.
Denna "tystnad i himmelen" äger rum vid Kristi återkomst. Alla änglar följer Kristus vid Hans återkomst och under en kort profetisk tidsrymd (i verkligheten ung. sju dagar) är det tyst i himmelen.
"När Människosonen kommer i sin härlighet, och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron." Matt. 25:31.
Guds trogna samlas från alla jordens hörn och tillsammans med de uppväckta döda, som har älskat sin Herre (l Tess. 4:16, 17) skall de föras hem till det härliga landet. Vilken underbar tanke det är, att en dag snart skall våra ögon få skåda Konungens tillkommelse och om vi förblir trogna, kommer vi att vara bland den välsignade hemåtvändande skaran.