E F F A T A

Artiklar
                          - som handlar om tron
Åter till översikten

Personens Segervinning under den Helige Andes Ledning

Ron Spear

I dag förekommer det stor förvirring inom adventisternas led. Denna förvirring handlar huvudsakligen om frälsningens teologi. För ett antal år sedan nödgades samfundet avsätta en SDA-teolog på grund av hans motstånd mot vår historiska hållning beträffande den förundersökande domen och andra närbesläktade trospunkter.

En del av oss som deltog i undersökningen av mannens åsikter om rättfärdiggörelse genom tro blev övertygade om att Djävulen hade flera falska profeter i beredskap för Guds trofasta folk i kvarlevans församling. Och när vi skärskådar den rådande situationen, måste vi säga att varje vindkantring i läran slår emot porten hos dagens församling.

Ett flertal väldigt omtyckta böcker om det livsviktiga ämnet rättfärdighet genom tro tillhör bästsäljarna i adventistiska boklådor. Olyckligtvis upptäcker vi alltför ofta att de innehåller en nyare nyteologi som säger att Jesus sitter vid ratten. Du behöver bara slappna av i passagerarstolen. Han tar Dig till pärleporten. Enligt de här böckerna, är all mänsklig ansträngning lagträldom. ”Försök inte att sluta synda; den uppgiften sköter Jesus för Dig och i Dig.”

Detta är endast en halvsanning, och halvsanningar är ytterst farliga när det handlar om adventismens milstolpar. Den här formen av frälsning är inte alls ny. Den är lika gammal som synden själv. Den låter syndaren leva i den sataniska villfarelsen att han kan ta sig till himmelen, samtidigt som han begår sina hemliga synder. Bibeln predikar fullständig seger nu över alla ärvda och uppammade karaktärssvagheter. Se Education, s. 257 {Vägen till Mognad, s. 278} och The Desire of Ages, s. 671 {Vändpunkten, s. 673}.

Fullkomlig lydnad mot Guds heliga, rättfärdiga lag är normen för all rättfärdighet. Det går icke att kompromissa med denna stora hållpunkt. ”Den som inte tror att Kristus kan avhålla honom från att synda, saknar den tro som kommer att ta honom till Guds rike.” Review and Herald, Band 5, s. 24

Jesus är vår Ersättare, liksom vårt föredöme: ”Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade.” Första Petrusbrevet 2:24. Han är vårt exempel när det gäller fullkomnandet av våra sinnelag.

Tänk på dessa inspirerade ord: ”Kristi lydnad mot Fadern var samma slags lydnad, som krävs av människan…. Herren Jesus kom inte till vår värld, för att visa vad en Gud förmådde uträtta, men vad en människa kan göra, genom tro på Guds kraft till undsättning i varje svårt läge…. Jesus, världens Återlösare, kunde bara hålla Guds bud på samma sätt som människor.” Our High Calling, s. 48

Herrens profetissa beskrev kriget inom själen med dessa ord: ”Kriget mot det egna jaget är den hårdaste strid som någonsin utkämpats. Att ge upp jaget, överlåta hela viljan till Gud och bli iklädd ödmjukhet, att äga den kärlek som är ren, fridsam och lättväckt, är inte enkelt att uppnå. Och ändå är det ens förmånsrätt och skyldighet att segra till det yttersta härvidlag. Själen måste underordna sig Gud innan den går att förnya i kunskap och sann helighet. Kristi helgade liv och karaktär är ett osvikligt exempel. Hans förtroende för Sin himmelske Fader var utan gräns. Hans lydnad och underkastelse var utan reservation och fullödig. Han kom ej för att låta Sig tjänas, utan för att tjäna andra. Han kom inte för att göra Sin egen vilja, utan Hans som hade sänt Honom. I allt underkastade Han Sig Honom, som dömer rättfärdigt. Från världens Frälsares mun hördes de här orden: ’Jag kan inte göra något av mig själv.’” {Johannesevangeliet 5:30, Svenska Folk-Bibeln 98} Testimonies, Band 3, sid. 106-107

Frälsningen är något som man arbetar på dagligen. Det går inte att göra något för att bli frälst; men med mindre man gör något, går man under. Nå, man handlar inte för att bli frälst; man handlar så som Kristus befaller en, eftersom man älskar Honom och Han har frälst en. Jesus säger: ”Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud.” {Johannesevangeliet 14:15, Bibel 2000} Du tillhandahåller Din vilja och beslutsamhet och Han tillhandahåller kraften. ”Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.” Johannesevangeliet 1:12 {Folk-Bibeln}

”Människan tilldelas sin roll i den väldiga striden för evigt liv. Hon måste reagera på den Helige Andes bevekande. Det måste till en kamp för att bryta sig loss från mörkrets makter, men den Ande som verkar i henne både förmår och kommer att lyckas med det. Dock skall inte människan vara en passiv åskådare som blir frälst i lättja. Hon uppmanas att anstränga varje muskel i kampen för odödlighet, men ändå är det Gud som skänker prestationsförmågan.

Här har vi människans gärningar, och här har vi Guds gärningar…. När dessa två krafter förenas, blir människan segerrik…. Hon tänjer på varje andlig nerv och muskel för att bli en segerherre på den här punkten, och för att erhålla det eviga livets dyrbara välsignelse.” Our High Calling, s. 91

Uppenbarelseboken redogör för Guds löften åt segervinnarna. Många adventister tror att särlaregnet kommer att förse oss med viljan och beslutsamheten att vara lydiga och utveckla karaktären. Men för drygt hundra år sedan varnade Gud Sin församling för att flertalet Guds barn under den yttersta tiden skulle vara oförberedda på den kris som skulle komma att drabba dem som en blixt från en klarblå himmel. Se Testimonies, Band 5, s. 136 {Vägledning för Församlingen, Band 2, s. 31}; Band 8, sid. 28, 37 {Samma, Band 3, s. 236}, 41 {Samma, Band 3, s. 241}

”Jag såg att många försummade den nödvändiga förberedelsen och såg fram emot ’vederkvickelsens tid’ och ’särlaregnet’ som skall göra dem skickade att bestå på Herrens dag och leva inför Hans åsyn. O, vad många jag såg som var utan beskydd i nödens tid!” Early Writings, s. 71

”Jag såg, att den sista församlingen inte var beredd på vad som skulle övergå Jorden. En slöhet, som påminner om dvala, tycktes vila över sinnet på de flesta som utger sig för att tro att vi förvaltar det sista budskapet. Min beledsagande ängel ropade med oerhört allvar: ’Gör Er redo! Gör Er redo! Gör Er redo!’” Samma, s. 119

”Då måste ni dö för att kunna leva. Var redo, var redo, var redo. Ni måste ha en grundligare förberedelse än den Ni nu har, ty HERRENS dag kommer, fruktansvärd, med förbittring och brinnande vrede, för att ödelägga landet och utrota syndarna som bor där {Jesaja 13:9}. Offra allt till Gud. Lägg allt på Hans altare: jaget, egendomen – allt såsom ett levande offer. Det krävs allt för att ingå i härligheten.” Samma, sid. 66-67

Jesus sade: ”’Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag er, skall försöka komma in men inte kunna det.” Lukasevangeliet 13:24 {Folk-Bibeln}

Låt oss ingående betrakta Guds plan för att återföra det fallna släktet till paradishemmet, och låt oss inte glömma bort att en enda synd kastade ut våra föräldrar ur paradiset, och att en enda icke bekänd eller ej övergiven synd kommer att beröva oss vårt eviga hem. Se Selected Messages, Bok 1, sid. 366, 397; Testimonies, Band 2, s. 355

Blir vi frälsta genom att gå i kyrkan och vara snälla? Verkligen inte! Gud frälser inga goda människor; Han kan endast rädda heliga personer. Jesus är den Ende, som förmår göra oss heliga genom vår villiga lydnad mot Hans heliga lag.

Låt oss utvärdera ytterligare inspirerade vittnesbörd beträffande detta väsentliga ämne:

”Jag blev visad att om Guds folk för egen del inte gör några ansträngningar utan väntar på att särlaregnet skall komma över dem och ta bort deras fel och rätta till deras misstag, om de litar på att det skall rena dem från köttets och andens besmittelse och göra dem skickade att ta del i den tredje ängelns höga rop, då kommer de att befinnas vara för lätta i vågskålen. Vederkvickelsen eller Guds kraft kommer endast över dem som berett sig för den genom att göra det som Gud bjudit dem, nämligen att rena sig från all köttets och andens besmittelse, och fullborda helgelsen i gudsfruktan.” Testimonies, Band 1, s. 619

”Hans kraft väntar på, att de som vill segra, skall be om den.” Selected Messages, Bok 1, s. 380

”Om Guds kraft ej förenas med personens ansträngning, ger jag inte ett dugg för vad ens den starkaste människa klarar av.” Samma, s. 411

”Vi lär oss en värdefull läxa när vi inser vårt förhållande till Gud, och Hans relation till oss.” The Faith I Live By, s. 165

”När man av hjärtat vill lyda Gud, när man verkligen anstränger sig för att nå därhän, godtar Jesus denna inställning och satsning som personens bästa insats. Sedan gottgör Han personens brist med Sin egen gudomliga förtjänst. Dock godtar Han inte dem som påstår sig tro på Honom, och ändå trotsar Hans Faders bud. Vi hör talas mycket om tron, men vi behöver höra talas mycket mer om gärningarna. Många bedrar sina egna själar genom att leva enligt en lättsam, tillmötesgående, korsfri religion. Men Jesus säger: ’’Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.” {Matteusevangeliet 16:24} Selected Messages, Bok 1, s. 382

”Människans förmån är att anknyta till Kristus, varvid det gudomliga och det mänskliga samverkar; och endast i denna förening skall människans hopp stå att finna. Det är nämligen när Guds Ande gör ett djupt intryck på själen som själens krafter väcks till liv, och då blir människan en ny skapelse i Kristus Jesus.” Review and Herald, Band 2, s. 616

”Med mindre den Helige Ande verkar i personens hjärta, kommer vi att stappla och falla vid varje steg framåt.” Notebook Leaflets, The Church {Församlingen}, Nr. 5, s. 3

”Den Helige Andes verk är omätligt stort… Kristi personliga närvaro i själen.” Review and Herald, Band 2, s. 617

”Personens vilja måste sammansmälta med Guds. Därmed kommer den Helige Ande till vår undsättning.” Our High Calling, s. 153

”Den Helige Ande måste hela tiden tilldelas människan, annars har hon ingen lust att strida mot mörkrets makter.” That I May Know Him, s. 16

”Ett litet förbiseende för ’så säger Herren’ räcker för att den Helige Andes välsignelse skall utebli.” Letter {Brev}, den 10. Oktober, 1899

”Denna ängel [Gabriel] kom inte för att ta bägaren ur Kristi hand utan för att styrka honom att dricka den”. The Desire of Ages, s. 693 {Vändpunkten, s. 692}

”Anden skänker den kraft som uppehåller kämpande, arbetande människor i varje nödläge”. The Acts of the Apostles, s. 51 {Löftestiden, s. 50}

Varför uppnår så få kristna rättfärdighetens höga nivå? Guds profetissa ger oss svar: ”Många misslyckas med, att ta efter vårt heliga Föredöme, därför att de så föga studerar särdragen hos denna karaktär. Så många lägger planer, är alltid igång; man får aldrig någon tid över för den dyrbare Jesus som en nära, kär följeslagare. Man vänder sig inte till Honom med varje tanke och handling och frågar: ’Är detta Herrens vägval?’ Gjorde man det, skulle man vandra med Gud, såsom Enok gjorde.” Testimonies, Band 6, s. 393

”En intensitet som aldrig förr har gripit tag i världen. I nöjen, i att tjäna pengar, i kampen om makt och i själva kampen om att överleva finns det en enorm makt som omfattar kropp, ande och själ. Gud ber oss att dra oss undan och ha gemenskap med honom. ’Bli stilla och besinna att jag är Gud.’ Ps 46:11

Många misslyckas till och med i sina andakter att få de välsignelser som följer med verklig gemenskap med Gud. De har för bråttom. Med snabba steg tränger de sig in i ringen där Jesu kärleksfulla närvaro finns och stannar kanske där ett ögonblick, men de väntar inte på att få råd. De har inte tid att vara kvar hos Gud, Läraren. De tar med sig sina bördor tillbaka till sitt arbete.

De kan aldrig nå stor framgång förrän de lär sig kraftens hemlighet. De måste ge sig tid att tänka, att be, att vänta på Gud för att få förnyad fysisk, intellektuell och andlig kraft. De behöver hans Andes upplyftande inflytande. När de får det, blir de stimulerade med friskt liv. Den kraftlösa kroppen och trötta hjärnan, det tyngda hjärtat blir lättare.

Det vi behöver är inte att vila ett ögonblick i hans närvaro, utan personlig kontakt med Jesus. Vi behöver sätta oss ner och ha gemenskap med honom. Det kommer att gå väl för barnen i våra hem och eleverna i våra skolor, när föräldrar och lärare själva lär sig den värdefulla erfarenhet som nämns i Höga Visan:

’Som ett äppelträd bland vildmarkens träd, så är min vän bland ynglingar, ljuvligt är mig att sitta i dess skugga, och söt är dess frukt för min mun. I vinsalen har han fört mig in, och kärleken är hans baner över mig.’ Höga V 2:3, 4.” Education, sid. 260-261 {Vägen till Mognad, sid. 280-281}

Brist på ett intensivt studium av Guds Ord och Profetians Andes böcker har gjort att församlingen sjunkit ned i sitt nuvarande Laodiceatillstånd. Vår försumlighet att be enskilt och som familjer har bidragit till församlingens världslighet och liknöjdhet inför andliga spörsmål. Kärleken till pengar och ting har oss i ett säkert strupgrepp – pastorer, lekmän och ledare.

Vi talar om världens slut och Jesu återkomst, men vår livsstil talar högre än våra ord: ”Inte under vår livstid”, eller ”Måhända en vacker dag, men inte nu genast, Herre”, lyder vår tysta bön.

Men nu kommer Han; kraftigt försenad kommer Han. Och kommer Han att finna verkligt troende medlemmar i den yttersta tidens församling? Det gjorde Han inte i församlingen vid Sin första ankomst. Kommer Han att bli besviken på, ja, är Han redan besviken på, dagens församling?

Oh ja, Han är fruktansvärt besviken på oss alla, lekmän, pastorer och ledare. ”Den himmelske läraren frågar: ’Vilken större villfarelse kan bedra sinnet än att man bygger på den rätta grunden och att Gud godtar det som man gör, när man i själva verket gör mycket som överensstämmer med världens sätt att handla, och syndar mot Herren? O, det är ett stort bedrägeri, en listig förförelse, som tar sinnet i besittning, när personer som en gång har känt till sanningen förväxlar gudaktighetens sken med dess ande och kraft och när de anser att de är rika och har vunnit rikedom och inte saknar någonting, medan de i verkligheten saknar allt.’

Gud har inte ändrat inställning till sina trofasta tjänare som håller sina kläder ofläckade. Men många ropar: ’Fred och ingen fara’, trots att de håller på att drabbas av plötslig undergång. Såvida ej det inträffar en genomgripande syndaånger, med mindre människorna ödmjukar sig av hjärtat genom syndabekännelse och tar emot sanningen sådan den är i Jesus, kommer de aldrig till himmelen. När våra led skall renas, kommer vi ej längre att sitta där sorglösa, och skrävla över att vi är rika och har vunnit rikedom och behöver ingenting.

Vem kan sanningsenligt säga: ’Vårt guld har luttrats i elden; våra kläder är ofläckade av världen’? Jag såg vår Instruktör peka på den så kallade rättfärdighetens kläder. I det Han drog av dem, blottade han smutsen inunder. Sedan sade Han till mig: ’Ser Du inte, hur de anspråksfullt har täckt över sin smutsiga och ruttna karaktär? ’’Hur har inte den trogna staden blivit en hora!’’ Min Faders hus har blivit en marknadsplats, en plats varifrån Guds närvaro och härlighet försvunnit! På grund härav förekommer det svaghet, och kraften saknas.’” Testimonies, Band 8, sid. 249-250 {Vägledning för Församlingen, Band 3, s. 275}

Låt oss icke glömma bort att det kommer att krävas varje uns av vår moraliska kraft, med viljan fast förankrad i Guds hand, för att bli beredd på den snart stundande krisen inom församlingen och världen. På nytt ropar vår profetissa till församlingen med stor själsnöd: ’Var redo! Var redo! Var redo!’

Vi måste på nytt höja rättfärdighetens standar, så att världen kan se att vi varit med Jesus. Karaktärens fulländning, fullkomlig seger, är vår om vi kämpar för den.

Sist i detta studium vänder vi oss åter till inspirationen, ty tro och gärningar måste gå hand i hand för att åstadkomma rättfärdighet.

”Den tro som vi måste äga är inte en lättjans tro; en frälsande tro verkar i kärlek och renar själen…. Tro och handlingar håller oss i jämn balans, och låter oss framgångsrikt vinna en fullkomlig, kristen karaktär.” That I May Know Him, s. 229; all betoning min

”Bara den kärlek som visar sig i gärningar, kommer att räknas som äkta.” The Great Controversy, s. 487 {Den Stora Striden, s. 468}

Att nu eftersträva karaktärens fullkomnande, är vårt enda hopp: ”För att erhålla Guds bistånd, måste människan inse sin svaghet och brist. Hon måste använda förståndet för att den väldiga förändringen i hennes inre skall komma till stånd. Hon måste väckas till liv, för att bedja och anstränga sig allvarligt och ihärdigt. Felaktiga vanor och bruk måste läggas bort: och det är blott genom beslutsam ansträngning för att rätta till dessa felaktigheter och leva enligt sunda grundsatser, som seger kan vinnas. Många uppnår aldrig den ställning som de kunde ha, ty de väntar på att Gud skall göra åt dem det, som Han skänkt dem förmåga att göra själva. Alla som blir skickade som tjänare måste uppövas med den strängaste mentala och moraliska tukt, och Gud kommer att bistå dem genom att knyta Sin kraft till deras ansträngning.” Patriarchs and Prophets, s. 248

”Gud uppmanar oss att vara fullkomliga. Han framställer för oss som exempel Kristi väsens egenskaper. I sin ödmjukhet som fullkomnades i ett liv av ständig kamp mot det onda, visade Frälsaren att människor genom samarbete med gudomen här i livet kan uppnå en fullkomlig karaktär. Vad Kristus gjorde i detta avseende är Guds försäkran till oss, att också vi kan vinna en fullständig seger.” The Acts of the Apostles, s. 531 {Löftestiden, s. 498}

”Kampen för seger över det egna jaget, för helighet och för himlen, är en livslång kamp. Utan en ständig ansträngning och en oavbruten strävan är det omöjligt att gå framåt i det andliga livet och få segrarens krona.” The Ministry of Healing, s. 452 {Hälsa för Hela Människan, s. 396}

Gud ger dagens församling denna varning: ”Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig. Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Den som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud.” Första Johannesbrevet 3:6-9 {Folk-Bibeln}

Jodå, personens ansträngning under den Helige Andes ledning betyder fulländad laglydnad. Måtte Gud hjälpa oss att förstå och uppleva Jesu rättfärdighet och Hans seger i våra liv varje dag, är vår bön.

Kort om Pastor Spear

”Äldstebroder Ron Spear tjänade som fältsekreterare för Review and Herald under sitt arbete vid Sjundedags-adventisternas Generalkonferens. På tidigt 1980-tal kände sig Ron Spear kallad av Gud till, att börja ge ut en tidskrift, som skulle framställa Sjundedags-adventistförsamlingens grundläggande sanningar. Det första numret av Our Firm Foundation [Vår Fasta Grund] kom ut på hösten 1985. Många läsare har sagt, att denna tidskrift är ett återsken av de andliga värdena och innehållet i den ”gamla” Review and Herald. Hope International ger ut många olika böcker, traktater och studiehjälpmedel beträffande lära, hälsa och aktuella frågeställningar, som möter församlingen.” Hope International på nätet: www.hopeint.org. E-brev:office@hopeint.org. – LandMarks, Juni, 2006, s. 13.