E F F A T A

Artiklar
                          - som handlar om tron
Åter till översikten

6. Kampen om verdensherredømme

v Daniel Pel

I vores studier har vi indtil videre set at Åbenbaringen er en bog med slående kontraster. På den ene side så vi en magt som vi identificerede som antikrist som stræber efter overlegenhed og som tvinger verden til at tilbede ham. På den anden side hører vi et kærligt kald om lydighed fra vores skaber og genløser Jesus Kristus. Vi står allesammen foran en beslutning om hvem vi vil tilbede og ære i vore liv. Det er vidunderligt at Bibelen giver os så stor indblik i både lammets og dyrets karakter og natur. Vi har en meget retfærdig Gud som aldrig ønsker tvungen tilbedelse. Tilbedelse kommer af et valg, og et valg kommer af viden.Vi kan lære begge disse ting ved at studere de guddommelige visioner som blev givet til Johannes på øen Patmos. Kristus selv åbenbarede fremtiden. Så langt har vi set at alt som er blevet sagt, er blevet opfyldt i historien. Der er stadigvæk ting som hører fremtiden til, og vi vil se på nogle af disse ting i dette studium. Vi koncenterer vores opmærksomhed om Åbenbaringen og der det 13ende kapitel.

Det Første Dyr I Åbenbaring 13 Åbenbaring 13:1-7 - Og dragen stillede sig på sandet ved havet. Og jeg så et dyr stige op af havet, det havde ti horn og syv hoveder og på hornene ti kroner og på hovederne gudsbespottelige navne. Og dyret som jeg så ligende en panter, og det havde fødder som en bjørn og gab som en løve, og dragen gav det sin kraft og sin trone og stor magt. Og jeg så, at et af dets hoveder var som såret til døden, men dets dødshug blev lægt. Og hele jorderig fulgte undrende efter dyret. Og de tilbad dragen, fordi den havde givet dyret magten, de tilbad også dyret og sagde:”Hvem er dyrets ligemand? Og hvem formår at kæmpe mod det?” Og der blev givet det mund til at tale store ord og bespottelser, og der blev givet det magt til at virke i toogfyrretyve måneder. Og det åbnede sin mund til bespottelse mod Gud, til at spotte hans navn og hans bolig og dem, som bor i Himmelen. Og der blev givet det at føre krig mod de hellige og sejre over dem, og der blev givet det magt over alle stammer og folk og tungemål og folkeslag.

I vores fjerde studium identificerede vi allerede denne magt som Roms Pavedømme. Vi kiggede på profetien om det lille horns magt i Daniel kapitel 7. Da vi vendte vores opmærksomhed til dyret i Åbenbaring 13, fandt vi slående paralleller. Udseendet til dyret er en sammenslutning af dyrene i Daniel kapitel 7. Bibelen fortæller os tydeligt at et dyr symboliserer et kongedømme (Dan.7:17,23). Bibelen gentager og uddyber ofte et specielt emne.

Ifølge profetien ville det pavelige Rom regere i 42 måneder (Åb. 13:5). Når vi studerer profetier, har vi set at vi ofte beskæftiger os med symboler, billeder, osv. Vedrørende tidsprofetier vil vi se at vi skal bruge den bibelske kode der er givet i Ezekiels Bog 4:6 og 4. Mosebog 14:34. Her ser vi at en dag står for et år. Med andre ord ser vi på en periode på 1260 år. Denne tidsprofeti er nævnt 7 gange i Daniel og Åbenbaringen (Daniel 7:25, 12:7, Åbenbaringen 11:2, 3, 12:6, 14, 13:5).

Denne del af profetien blev opfyldt på en forbløffende måde da den romerske kirke blev forenet med staten og regerede i en periode på 1260 år. Dette varede fra år 538 til 1798. I denne tidsperiode startede de en ondskabsfuld krig mod dem der holdt fast i bibelens sandheder. Millioner blev slået ihjel i denne mørke tid i verdenshistorien. Reformationen begyndte at bryde pavedømmets magt indtil det i 1798 fik sin politiske afslutning. Verden troede at pavedømmet aldrig igen ville udøve den politiske magt som det havde brugt i løbet af århundrederne, men profetien havde forudsagt at dens “ dødshug” ville blive lægt (Åb. 13:3). I dag lever vi i opfyldelsen af dette vers. Pavedømmet udøver i dag sin indflydelse igennem kirkens forskellige grene ved hjælp af spidsfindige diplomaters virke i næsten hvert land på denne globe.

“Det franske direktorats hensigt var at ødelægge pavens ledelse, for pavemagten var republikkens uforsonlige fjende... Den gamle pave blev indkaldt for at afstå den midlertidige regering; fordi han afslå, blev han halet ned fra alteret. Hans ringe blev revet af hans fingre, og til sidst, efter at have erklæret den midlertidige magt afskaffet, bragte sejrherrerne den pavelige fange til Toscana, hvorfra han aldrig kom tilbage.(1798).

“Pavestaterne, som konverterede til den romerske republik, blev erklæret for at være i evig forbund med Frankrig, men den franske general var Roms sande herre... De gejstlige og munkenes territoriale ejendom blev erklæret som statsejendom, og deres tidligere ejere kastet i fængsel. Pavedømmet var ophævet; ikke et levn af dens eksistens blev tilbage; og blandt hele den romersk katolske styrke blev der ikke rørt en finger til dens forsvar. Den evige by havde hverken prins eller pave længere; dens biskop var en døende fange i fremmede lande; og dekretet om at der ikke ville blive tilladt en efterfølger i hans sted var allerede kundgjort.” Rome: From the Fall of the Western Empire, side 439, 440, Rev. George Trevor, Canon of York, London: 1868

Åbenbaring 13:9, 10 –Hvis nogen har øre, han høre! Hvis nogen vil bringe andre i fangenskab, han kommer selv i fangenskab; hvis nogen dræber med sværd, han skal selv dræbes med sværd. Her gælder det for de hellige om udholdenhed og tro.

Den pavelige magthaver, som igennem årtier havde ledt tusinder i fangenskab, blev ført i fangenskab. Magten som havde dræbt millioner med sværdet, fik nu sit dødsstød. Dette vers fik sin slående opfyldelse i 1798. Emnet i dette endetidskapitel skifter nu. På dette tidspunkt, da magten som næsten havde almen herredømme i verden i næsten to årtusinder blev ledt i fangenskab, dukkede en anden verdensmagt op. Det var denne nye magt som skulle spille den mest fremtrædende rolle i de sidste begivenheder. Det var denne nye magt som skulle lede verden til at modtage dyrets mærke.

En ny magt rejser sig Åbenbaring 13:11 – Og jeg så et andet dyr stige op af jorden, og det havde to horn ligesom et lam, men talte som en drage.

På det samme tidspunkt som pavedømmet faldt, opstod “et nyt dyr” af jorden. Et bibelsk symbol som gentagne gange bliver brugt i profetien er symbolet om et dyr. Det blev først introduceret og forklaret i Daniel som at være konger eller kongedømmer (Dan. 7:17, 23). Så det var en ny nation som rejste sig omkring år 1798, men det er også beskrevet som “stigende op af jorden”.

Åbenbaring 17:15 – Og han siger til mig:” De vande, du så, hvor skøgen sidder, er folk og skarer og folkeslag og tungemål.

For at forstå hvad jorden står for, må vi først forstå hvad vand står for. Vand er det modsatte af tørt land, eller jord, så vi ville forvente at jord er det modsatte af hvad vand står for. Vand er tydeligt et symbol på nationer, civilisationer eller et tætbefolket område. Hvad ville så tørt land eller jord betyde? Det modsatte, et ubefolket eller tyndt befolket sted. Alle tidligere dyr i profetien (Dan. 7: 2, 3; Åb. 13:1,2) kom op af vand. De kom fra et område der i forvejen var befolket. Med deres hærstyrker badet i blod undertrykte de med vold områderne rundt dem, men denne nye nation var anderledes. De var kommet op af et ukendt, tyndt befolket ødemarks område.

Der står “ stige op” af jorden. Det græske ord for “ stige op” er anabaino. Anabainoer oversat “ at gå, komme eller vokse op” ( Strong´s Exhaustive Concordance), men kan have bibetydningen “ at vokse eller spire op som en plante”. ( Se Matt. 13:7) Denne nye supermagt skulle vokse eller spire op som en plante.” Som en plante skulle den langsomt vokse sig til styrke. En plante vokser sig ikke stor og bringer frugt over natten. En plante vokser stille og roligt indtil den måske bliver til en mægtig eg eller et fyrretræ, men den vokser langsomt.

Den bliver beskrevet med “ to horn som et lam”. I de andre seksogtyve tilfælde i Åbenbaringen hvor der bliver henvist til lammet, er det altid Kristus der henvises til. Denne henvisning kunne betragtes som at stå for en kristelig nation- en fredfyldt, lærevillig, ung nation. Den har to horn, men der var ingen kroner på disse horn. Dette var en magt der ville være fuldstændig forskellig fra de tidligere magter. Det ville være en nation uden en konge( betegnet som en krone). Denne nations herskende magt ville være de store kristne republikanske og protestantistiske principer; adskillelsen af kirke og stat, det store princip om religiøs frihed som Kristus lærte.(Matt. 22:21)

Disse fem enkle kendetegn som vi lige har kigget på udfra dette vers, er tilstrækkelige for at identificere hvem i profetien der er den sidste magt. 1)En ny nation der kommer til magten i 1798. 2) En nation der kommer op af et tyndt befolket område. 3) En nation der langsomt fastsætter sine grænser og sin magt. 4) En nation grundlagt på kristne principper fundet i bibelen. 5) En nation uden konge. Det er ret åbenbart at Guds ord forudsagde USAs opståen lenge før det blev opdaget.

Det var USA som blev grundlagt i 1798. Den fjerde juli 1776 blev Uafhængighedserklæringen underskrevet. Den revolutionære krig som fulgte blev til sidst vundet af denne nye magt i modsætning til de politiske forudsigelser fra den tid. Den fjerde marts 1789 blev den første kongres indkaldt under den for nyligt stadfæstede grundlov. Dens første arbejde var at skrive en lov der sikrede dem en fri forfatning og de første ti lovtilføjelser som på prægtig vis nedfælder de store principper frem som har ledt til udviklingen af USA som nation. Ikke mange i den civiliserede verden tog USA alvorligt; de troede at den revolutionære krig var vundet ved et lykketræf. Krigen i 1812, også kaldt den anden Uafhængighedskrig, svarede spørgsmålet eftertrykkeligt overfor verdens ledere. USA havde begyndt sin langsomme, plantelignende vækst.

USA blev anset som en del af den “nye verden”. Det havde været ukendt for de store civilisationer Europa og Asien- det var et ødemarksområde. Sammenlignet med det overfyldte Europa var Amerika virkelig tyndt befolket. Selvom der var stammer af indfødte amerikanere som boede på dette kontinent, var det stort set ubeboet land.

Principperne som denne nation var grundlagt på var fuldstændig forskellige fra enhver anden magt. Europa troede at “det store amerikanske eksperiment” var dømt til at mislykkes. Hvordan kunne en nation overleve uden en konge? Men profetien havde forudsagt nøjagtigt det, og det blev nøjagtigt som profetion havde forudsagt. Adskillelsen af kirke og stat, de “umistelige rettigheders” formynderskab blev af alle særligt beskyttet. Staten var baseret på Kristi principper som de bliver lært i Guds ord. Det var nationen med de to horn, republikanismen og protestantismen. Er USA blevet den verdensmagt som profetien forudsagde? Da Monroe-doktrinen blev udstedt, var der få der ænsede det. USA var en ung, skrøbelig magt. Amerikas militær kunne ikke engang begynde at sammenligne sig med de gamle lande i Europa. I 1933 var USAs hær kun den sjette største, men efter Anden Verdenskrig begyndte tingene at forandre sig. USA stod frem som en vigtig spiller i verdens begivenheder, men en anden magt rejste sig og konkurrerede med USA. Kommunismen blev spredt rundt i verden og USA blev involveret i adskillige krige uden nogen klar vinder (Vietnam og Korea). Profetien havde forudsagt at USA ville være den største medspiller i de sidste begivenheder, og ingenting kunne stå i vejen for den udvalgte nation. Da Sovjetunionen faldt i 1989, fremstod USA som den ubestridelige supermagt, nøjagtigt som profetien havde forudsagt. The Washington Post , 29. august, 1991, kommenterende kommunismens fald og sagde, “ Amerika vil nu bestemme alle vigtige begivenheder.” I “Time”, 21. juli 1991 beskrives USA som “Denne verdens eneste tilbageblivende supermagt. Der er ingen udsigt til nogen magt som kan konkurrere med USA i den nærmeste fremtid.”

En forvandlingÅbenbaring 13:11,12 – Og jeg så et andet dyr stige op af jorden, og det havde to horn ligesom et lam, men talte som en drage. Og det udøver det første dyrs hele magt for dets øjne og får jorden og alle dem, der bor på den, til at tilbede det første dyr, hvis dødshug blev lægt.

Dette dyr med horn som et lam skulle tale som en drage. En forandring skulle indtræffe. De kristelige principper som USA gik ind for, skulle ændre sig og det skulle tale med samme grusomhed som Roms pave. Med hensyn til de store principper om adskillelse af kirke og stat som nu er hjørnesten til USAs stat og storhed, vil vi se en fuldstændig forandring. Hornene ligsom et lam dukker ikke mere op, i stedet høres dragens stemme. Det protestantiske Amerika vil faktisk være medvirkende i at tvinge verden til at tilbede det første dyr – pavedømmet. Hvordan vil forandringen ske? Hvordan vil verden blive ledt til at tilbede romerkirken?

Åbenbaring 13:13- 17 – Og det gør store tegn, så det endog får ild til at falde fra himmelen ned på jorden for menneskenes øjne. Og det forfører dem, der bor på jorden, ved de tegn, som det fik magt til at gøre for dyrets øjne, og det opfordrer dem, der bor på jorden, til at lave et billede af dyret, der har sværdhugget, men atter kom til live. Og det fik magt til at give dyrets billede livsånde, så dyrets billede endog kunne tale og lade alle dræbe, som ikke ville tilbede dyrets billede. Og det får alle, både små og store, rige og fattige, frie og trælle, til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller på deres pande, for at ingen skal kunne købe og sælge uden den, som har mærket: dyrets navn eller dets navns tal.

Amerika, fremstilt som profetiens magtfulde nation, vil lede verden til at modtage dyrets mærke. Skønt det næsten er ubegribeligt, vil den senere del af denne profeti blive opfyldt nøjagtigt som den første del, hvor hver detalje har fundet sted. Gennem pres, mildt i starten, men så stadigt voksende i styrke, vil USA lede verden til at modtage dyrets mærke. Når de milde forholdsregler slår fejl, vil verden igennem USAs økonomiske styrke blive ledt til at bøje sig for pavedømmet. Dyrets mærke er ikke 666- det er dyrets tal. Dyrets mærke er pavedømmets mærke. Ved at anerkende pavedømmets mærke vil verden bøje sig for Rom i stedet for himmelens Gud. Men før vi identificerer dyrets mærke, lad os kigge på Guds segl. Husk at Åbenbaringen er fuld af kontraster. Ved at identificere Guds specielle segl for sit folk, vil det ikke være svært at identificere hvad dyrets mærke er. Og vigtigst af alt: ved at modtage Guds segl undslipper vi dyrets forfærdelige mærke.

Den levende Guds seglEsajas 8: 16 - Bind vidnesbyrdet til og sæt segl for læren i mine disciples sind!

Ezekiel 20:12,20 – Også mine sabbater gav jeg dem, for at de skulle være et tegn mellem mig og dem, at det skal kendes, at jeg, Herren, er den, som helliger dem... Hold mine sabbater hellige, så de bliver et tegn mellem mig og eder, at det må kendes, at jeg, Herren, er eders Gud.

Romerne 4:11 – Og omskærelsens tegn fik han som et segl på den retfærdighed af tro, han havde som uomskåren; og således skulle han blive fader til alle uomskårne, som tror, så at retfærdighed kunne blive dem tilregnet.

Guds ord siger at loven, inklusive sabbaten, er tegnet på at vi er Guds folk. Så, som vi kan se i - Romerne 4:11, er ordene tegn og segl ensbetydende i Bibelen. Sabbaten er tegnet, eller seglet på at vi er Guds folk. Helligholdelsen af den syvende dag sabbaten er den levende Guds segl.

Det der giver enhver lov dens styrke, er det faktum at det er forseglet. En lov træder ikke i kraft før den er underskrevet. Underskriften eller forseglingen af en lov er det der gør den fuldstændig bindende. Uden underskriften eller seglet er loven kun endnu et stykke papir i stakken. Et segl har tre afgørende kendetegn- navnet, titlen og herredømmet. Navnet fortæller hvem der udsteder loven, titlen angiver den myndighed der ligger bag loven og herredømmet oplyser i hvilket område loven gælder. Uden disse tre elementer er en lov meningsløs. Guds ord konstaterer at Guds lov også er forseglet. Hvad er seglet i Guds lov? Sabbatsbudet er det eneste bud i hele loven som indeholder elementer fra et segl. I det fjerde bud ser man navnet:” Herren din Gud”. Herrens titel bliver givet: “Herren skabte”- Han er skaberen, og derfor har han myndighed til at give en lov. Guds herredømme bliver også givet: “ Himmelen, jorden og havet med alt, hvad der er i dem “. ( 2.Mos. 20:10,11) Sabbatsbudet er det eneste bud som indeholder den levende Guds segl. Hvis seglet bliver fjernet, bliver de ti bud et meningsløst dokument. Det er derfor at der næsten er almen ligegyldighed overfor Guds store kærlighedslov idag, fordi at djævelen har brugt pavedømmet til at fjerne Guds segl fra budene. Hvis vi vil modtage Guds segl, hvis vi vil blive frelst fra den kommende ødelæggelse, hvis vi nægter at modtage dyrets mærke, så må vi holde Guds syvende dag, sabbaten. Som vi så i vores sidste studie ( Den største religiøse mørkelægning), blev sabbaten givet fra skabelsen som en dyrebar gave til menneskeheden. Det var til vores bedste, og Herren vidste at vi trængte til en særlig tid med ham hver uge. Vi så også at sabbaten er et tegn på vores trofasthed overfor Gud. Vil vi vælge at tilbede ham på den dag han har udpeget? Han udpegede den syvende dag, og vi så at det er lørdag som vi kalder den idag. Både Bibelen, historie, sprog osv viser os dette tydeligt. Mange siger: Hvad gør det? Hvorfor gøre det store ud af det? Det er kun et spørgsmål om dage? - Er det sandt? Er det kun et problem vedrørende dage? Vi har set at emnet er mere end bare et spørgsmål om dage. Det er et spørgsmål om tilbedelse. Hvem vil vi følge og adlyde? Når Gud siger noget, mener han det. Djævelen har prøvet at angribe Guds ord. Husk profetien i Daniel kapitel 7. Pavedømmet ville prøve at ændre tider og lov (Dan. 7: 25). Vil det lykkes ham at ændre det for dig? Eller vil du følge din skaber og hans vej?

Dyrets Mærke “Søndagen er vores autoritætsmærke. Kirken er over Bibelen og denne forflyttelse af sabbatshelligholdelsen er et bevis på det faktum.” Catholic Revord, september 1, 1923.

“Det var den katolske kirke der, ved Jesu Kristi autoritæt, har forflyttet denne hvile til søndagen i minde om genopstandelsen af vores Herre. Derfor er protestanternes søndagshelligholdelse en hyldest de viser, uagtet dem selv, den katolske kirkes autoritet.” Plain Talk About The Protestantism of Today, Mgr. Segur, side 213.

“Bibelen siger, kom sabbatsdagen i hu og hold den hellig. Den katolske kirke siger, Nej! Ved min guddommelige magt afskaffer jeg sabbaten, og befaler jer at helligholde den første dag i ugen. Og , se! Hele den civiliserede verden bøjer sig ned i ærbødig lydighed mod den hellige katolske kirkes befaling.” Father T. Enright, C.S.S.R., president ved Redemptorist College, fra en forelæsning holdt i Hartford, Kansas, februar 18, 1884.

Fornuft og forstand kræver modtagelse af enten det ene eller det andet af disse alternativer: enten protestantismen og helligholdelsen af sabbaten eller katolicismen og helligholdelsen af søndag. Kompromis er umuligt.” Catholic Mirror, december 23, 1893, James Cardinal Gibbons

Dyrets mærke, beskrevet i skriften og efterprøvet af historien, er et forsøg på at ændre Guds hellige lov fra sabbaten til søndag. Dette er mærket som dyret kræver som et tegn på dens magt. Det er beviset som de bruger for at vise at protestanter tilbeder den romersk katolske kirke. Profetien har forudsagt tiden da USA vil lede verden til at tilbede pavedømmet igennem deres mærke, søndagshelligholdelse. Tiden kommer, snarere end nogen tror, da befolkninger vil tilskynde deres ledere til at gennemtvinge søndagshelligholdelse. Disse love vil starte mildt, men blive mere stramme og mere strenge indtil forordningen vil blive udstedt om at dem der ærer Gud, må vælge mellem deres liv og deres tro. Når loven tvinger søndagshelligholdelse, vil det blive dyrets mærke. På det tidspunkt vil alle der overgiver deres overbevisninger til de tyranniske magter, modtage ødelæggelsens mærke. Synes det ikke muligt? Søndagslove er allerede blevet gennemtvunget og mange er allerede klar. I Arkansas og Tennessee er folk blevet slæbt til retten for den ugudelige forbrydelse det er at fodre deres dyr om søndagen. De blev dømt til fængselsstraf, og deres eneste forbrydelse var at tilbede Gud i overenstemmelse med deres samvittighed. Kunne det ske igen? Lyder det komplet usandsynligt? Bibelprofetien har været rigtig i enhver anden henseende. Den vil heller ikke være forkert på dette punkt. Bag kulisserne vinder en bevægelse frem som vil opfylde denne profeti. Som naturlige katastrofer og terroristangreb tilintetgør vores verden, vil et skrig rejse sig om at vi må “ komme tilbage til Gud”. Stærkere og stærkere vil det vokse indtil det bliver vedtaget som en lov. I 1998 udsendte paven en rundskrivelse som kaldte verdenen til søndagshelligholdelse og civil lovgivning.

“Kristne vil naturligt stræbe efter at sikre at civil lovgivning respekterer deres pligt om at holde søndagen hellig.” Deis Domini, marts 31, 1998, den hellige fader, pave John Paul som holder Herrens dag.

Den sidste del af Åbenbaring 13 er stadigvæk fremtidsprofeti, men det vil det ikke være meget længere. Er du forberedt på den dag? Er du klar over at det er dig der bestemmer på hvilken side du står lige nu? De valg og beslutninger som du tager idag vil afgøre om du vil modtage Guds segl eller dyrets mærke. Lever du i lydighed mod hele Guds lov? Er du villig til at holde Guds hellige sabbatsdag?

Den anden og tredje engels budskabÅbenbaring 14:8 – Og endnu en engel, den anden, fulgte efter; han sagde:” Faldet, faldet er det store Babylon, fordi det har givet alle folkeslagene at drikke af sin utugts harmes vin.”

Åbenbaring 14:9, 10 – Og endnu en engel, den tredje, fulgte dem; han råbte med høj røst:” Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og tager dets mærke på sin pande eller på sin hånd, så skal han drikke af Guds harmes vin, som er skænket ublandet i hans vredes bæger; og han skal pines med ild og svovl for de hellige engles og for Lammets øjne.”

I vores sidste studium ( Den største religiøse mørkelægning) studerede vi den første engels budskab, som var et kald til at tilbede skaberen. Det var et kald til at frygte Gud og give ham ære (Åb 14:6,7). Den første engel havde det evige budskab som ville lyde i hele verden og kalde mennesker fra alle nationer til at tilbede Gud. Johannes ser den første engel i en vision med dette budskab, men mens han betragter scenen, kommer en anden og tredje engel forbi, begge med vigtige budskaber.

Den anden engels budskab er et advarselsbudskab. Efter at den første engel har fortalt os hvad vi skal tilbede, fortæller den anden os hvad vi ikke skal tilbede. Babylon er billedet på religiøst frafald. Husk at i profeten Daniels dage herskede Babylon over Israel. Babylon-tilbedelse indeholdt soltilbedelse og mange andre hedenske ritualer i modstrid med Guds ord. Igennem Bibelen har Babylon været et symbol på religiøst frafald.

Den tredje engels budskab er igen en advarsel. Advarslen er imod dyrets mærke. Gud er kærlighedens Gud, og han ønsker ikke at nogen modtager dette mærke. Budskabet er stærkt, men det er givet af en far som har omsorg for sine børn. Når du ser at et barn er ved at gå ud på en vej hvor mange biler kører meget hurtigt, så vil du ikke med en blød stemme sige: vær sød at være forsigtig... Nej du vil råbe: Pas på! Den tredje engels budskab bliver givet med en høj stemme! Gud vil ikke have at nogen skal modtage mærket, han vil have dem til at svare på den første engels kærlige stemme. Han vil at menneskene tager imod det evige evangelium om Jesus Kristus som kom ned fra himmelen for at dø for vore synder. Jesus døde en forfærdelig død på Golgata for at du og jeg kan blive frelst. Han gjorde det muligt for dig at overvinde som han overvandt (Åb. 3:21). Hans kærlige arme er strakt imod dig. Han har lovet at leve i os så vi kan repræsentere ham i verden. Jesus giver sine efterfølgere magten til at leve sejrrige liv så vi kan modtage seglet.

Åbenbaring 14:12 – Her gælder det om udholdenhed for de hellige, der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus.

Ved at følge de tre engles budskab har vi løftet om at der vil være en gruppe trofaste troende som vil være loyale overfor deres skaber. Her er der igen en slående kontrast med dem der modtager dyrets mærke. Kampen mellem lammet og dyret tiltager i intensitet og spørgsmålet er: På hvilken side er vi? Du behøver ikke at vente med denne vigtige beslutning. Beslut dig i dag for at acceptere din frelser Jesus Kristus som er åbenbaret i det evige evangelium. Han har lovet et liv af bedre kvalitet. Ved at følge og adlyde ham vil vore liv have sand mening, og i sorgfulde og problemrige tider vil vi have fred og glæde.