E F F A T A

Artiklar
                          - som handlar om tron
Åter till översikten

Guds folks beredelse

ved Gordon Anderson

notater fra Gordon Anderson s prædiken - Bedsted, Ringsted 19/9 99

De ti brudejomfruer

Beretningen i Matt 25 var meget vigtig for de første adventister. »Men medens de gik bort for at købe, kom brudgommen, og de, som var rede, gik ind i bryllupssalen med ham, og døren blev lukket.« Matt.25,10. Du ved at beretningen ender med dem som ikke var rede, ikke kom ind.

Kommer Jesus?

Hvorfor er Jesus ikke kommet endnu? I nu 155 år har vi sagt: “Jesus kommer snart”. Måske er nogle af som den onde tjener i matt 24,48: Min Herre lader vente på sig.

Hvorfor er Jesus ikke kommet tilbage? Nogle siger: “Gud har sat en bestemt dato, og han vil komme uanset hvad.” denne lære er meget udbredt i Amerika. Bruges endog som børneleg. Andre siger “ måske kommer Jesus først om hundrede år.” Nogle har tabt håbet om at Jesus kommer. Man dør først når han kommer, og de forventer ikke når han kommer.

Jeg tror at grunden Jesus ikke er kommet, er at hans folk ikke er rede. For over hundrede år siden sagde Profetiens Ånd, at hvis Guds folk havde udrettet hans hensigt med verden, så ville Jesus være kommet igen, den gang. Så ville vi være i Himlen nu.

I Vidnesbyrdene bd 6 s. 450 står der: “Hvis Guds folk havde gennemført hans forsæt og bragt nådens budskab ud til verden, ville Jesus allerede være kommet til jorden og de hellige ville være blevet budt velkommen i Guds stad.” - De bekymrer dog ikke mig om Jesus er kommet igen den gang, men det bekymrer mig om han er kommet ind i mit eget liv.

I Kristi lignelser side 56 står der: “Det er ikke blot enhver kristens forret at vente på Guds dags komme, men også at fremskynde den.” Og vi fremskynder Kristi komme ved at berede os. Ellen White skriver at når Kristi karakter gendannes fuldstændig i hans folk, så vil han komme.

Hvem venter?

Vi taler om at det er os der venter. Men hun skriver at det er Jesus, der venter. Jesus siger at han venter med inderlig længsel, for at se sig manifesteret i hans menighed. Vi må være rede.

Nogle siger: “Vi ønsker at blive rede” - men det er ikke fremtid, men nu. For dem som vil berede sig til den tid, vil det så blive forsent for.

Adventister har fået det særlige lys at der vil komme en tid, før Jesu komme, hvor hver enkelt sjæls skæbne vil blive afgjort. Dette kalder vi nådedørens lukning. Vi ved ikke hvornår nådedøren lukker, White har intet lys derom. Det eneste lys hun har, er at det nu er tid til at arbejde - for natten kommer hvor ingen kan arbejde. Vi ved ikke hvor snart nådedøren lukkes, siger hun.

Brudejomfruerne

Dette må være fra beretningen i matt 25 om de ti brudejomfruer. Mange tror at det er om folk i verden, men jeg tror at det er om ventende syvende dags adventister. Fordi alle ti jomfruer ser frem til brudgommens komme. Verden som helhed ser ikke frem til at Jesus skal komme. Det er et billede på den ventende menighed.

Bemærk at alle har lamper. Lampen er et symbol på Ordet. »Dit ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.« Sal.119,105. Alle var bibel-studerende. Alle havde olie i lamperne, alle havde Helligåndens oplysning. Lamperne skinnede. Alle var aktive i vidnetjenesten, men ikke alle var rede. Det lod til at Kristi komme blev udskudt. Er dette ikke også tilfældet i dit liv?

Det trækker ud

For mange år siden har jeg kunne se tegnene blive opfyldt, sagde du den gang at der ville gå 40 endnu ville jeg ikke tro det. Men det ser alligevel ud til at Kristi komme er blevet udskudt.

I denne beretning om de ti brudejomfruer faldt alle i søvn - hele menigheden. Så kom det høje råb. Og menigheden vågnede op, men kun nogle af dem var rede. Nogle havde mistet Guds Ånds iboende kraft. De skyndte sig at gøre sig rede, men det var for sent. De beredte gik ind i bryllups salen med Brudgommen, og døren blev lukket.

Et bryllup

Bryllupsfesten finder sted efter brylluppet. Dette forstod de tidlige adventister meget klart. Brylluppet finder sted i Helligdommen i himlen. Vi skal vente til at brudgommen vender tilbage fra brylluppet i himlen. Døren er lukket når brylluppet er ovre, - det er nådedørens lukning.

“Medens Kristus udførte tjeneste i Helligdommen, var der blevet holdt dom over de retfærdige døde og derefter over de retfærdige levende. Kristus havde modtaget sit rige efter at have gjort forsoning for sit folk og udslettet deres Synder. Rigets undersåtter var fuldtallige. Lammets bryllup var fuldendt.” Buds. t Menigh. 339 / Godt Land 212 / Early Writings 280

Nådedøren lukket

Det er dér døren bliver lukket. Når rigets undersåtter er fuldtallige, lukkes nådedøren. Og når hver vor prøvetid afslutter, afgøres vor skæbne.

»Lad den, som gør uret, blive ved at gøre uret, og lad den urene blive ved at leve i urenhed, og lad den retfærdige blive ved at øve retfærdighed, og lad den hellige blive ved at leve helligt. Se, jeg kommer snart, og jeg har min løn med mig for at gengælde enhver, efter som hans gerning er.« Åb.22,11-12. Her ser du nådedørens lukning - og Kristi genkomst kommer hurtigt efter.

Ingen af os ved hvornår vor prøvetid afslutter. Jeg tror ikke at nådetiden afslutter for os alle på én dag. Som individer kommer vi frem for dommen. Måske har nogle af os gjort beslutningen, der afslutter prøvetiden. Snart vil den sidste sag afgøres ved dommen. Og så vil det være for sent at berede sig.

Beredelse

Når du skal ud at flyve, står der hvornår maskinen afgår. Skal du være parat når maskinen letter kl 19. 45? På papiret står der en mødetid til kl 18 .45. Er det så i orden at være der kl 19. 45?

Vi kan tale meget om at gøre sig rede. Men bibelen og profetiens ånd taler om at være rede. Beredelsestiden må stoppe, således at du er rede. Gud har givet os lang tid til at blive rede i. Han er langmodig. Han vil ikke at nogen af os skal gå fortabt. Han ønsker at vi alle skal angre.

Syndfloden

Dette er beretningen om Noas ark og syndfloden et billede på: Kristi genkomst. Der var ikke noget vand da døren til arken blev lukket. Der gik syv dage før der kom vand. Gud gav disse mennesker 1000 år til at gøre sig rede i. Da gav han Metusalem sit navn som betyder “ved hans død kommer vandene.” Dette var den advarsel folkene fik, når de så denne mand. Han levede længere fordi Gud er langmodig. Han ville give dem anledning til at angre.

Beredelse i dag

Nu har Gud ventet i over 150 år på at hans folk skal være rede. Og vi har talt om at gøre os rede, ikke at være rede. Det er vigtigt at være rede.

Det tog kun ti dage for disciplene at gøre sig rede for pinsefestens dag. Gud beder dig ikke om at skal bruge et helt liv på at gøre dig rede. Han ønsker at du skal være rede. Det behøver ikke at tage længere tid, end det gjorde for disciplene.

Et citat som siger klart at være rede: “Når han kommer, er det ikke hans opgave at rense os fra vore synder, at fjerne manglerne i vor karakter eller at helbrede os for skrøbelighederne i vort temperament og vore tilbøjeligheder. Hvis dette overhovedet bliver udrettet for os, vil det alt sammen være udført inden den tid. Når Herren kommer, vil de, der er hellige, vedblive at være hellige.” Vidns bd 2 355

Forvandling

Forvandling betyder at du lever på jorden i dag og i morgen i himlen. Det er som dette. Er du beredt i dag, for at Jesus skal komme? Kan du vandre med englene i morgen? Det er hvad det betyder! Vi kan tænke over det uden at vide hvad det egentlig betyder. Derfor siger mange adventister at vi vil fortsætte med at synde indtil Jesus kommer. Men hvis jeg synder i dag, hvad vil så forhindre mig i at synde i morgen? Jamen vi vil jo ikke synde i himlen!? Men synd startede i himlen. At være i himlen er intet værn mod at synde. Synder du én dag vil du også synde den næste dag. Derfor er det vigtigt at være rede nu.

Retfærdiggørelse ved tro

Det er budskabet om retfærdiggørelse ved tro. Gud har lovet at når han kommer, vil dem som har ventet på ham være ligesom ham. Tror du på det? Vigtigt spørgsmål. Dem der ikke tror dette, deler ikke evigheden med ham. Siger Gud noget, må vi tro det, hvis vi vil leve sammen med ham. Så enkelt er det.

Mange teologer kan komplicere spørgsmålet om retfærdiggørelse ved tro. Ellen White forklarer dette med 25 ord. Hun forklarer om de sidste dages prøvelser, der kommer til os. Hvor vi skal vælge mellem lydighed mod Gud eller mod f.eks. mad. Mellem lydighed mod Gud eller job? og endelig mellem lydighed mod Gud eller vort liv? Hun siger at det er aldrig for vort bedste at gå udover Guds vilje. Og så siger hun det enkelt: “Det eneste vi skal spørge om, er dette: Hvad er Guds vilje? og hvordan lyder hans løfter? Når vi ved dette, skal vi adlyde den ene og stole på det andet”. Dsm 75 Da 121 - Dette er retfærdiggørelse ved tro. Det er meget enkelt.

Tro og adlyd

Jeg opmuntre jer til at lære disse ord. Her er den kristnes liv i nogle få ord. Det er den lektie mange bibel-beretninger lærer: at have tro og adlyde. “Tro og adlyd”, siger en salme, for der er ingen anden måde at finde glæde i Jesus. Tro og adlyd. Er det muligt at adlyde befalingerne - de ti bud. Ja - for Gud har lovet det. De tre engles budskaber slutter med disse løfter. Forestil dig Jesus udråbe disse ord til hele universet. »Her gælder det om udholdenhed for de hellige, der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus.« Åb 14,12 Jesus venter på at få lov til at sige disse ord. Og når han kan sige disse ord - så kan han komme. Ville det ikke være vidunderligt om han kunne se os her? Og sige til Satan: “Her er de! - Her de, som holder Guds bud!” fordi de har Jesu tro.

Syndfri

White siger. “Enhver som overgiver sig helt og fuldt til Gud, er givet det privilegium at leve uden synd.” Hvis du har et ønske om overgive dig til Gud, vil han give dig privilegiet at leve uden synd. Ønsker du at leve med synd? Hvad har synd gjort for dig? Ønsker du at være uden synd? Er det dette du virkelig ønsker? - så vil du gøre alt for at få det. Du vil være villig til at overgive alt til Gud som forhindrer dig i at få det. Gud venter på mennesker der virkelig ønsker dette.

De som er syndfri, vil aldrig fortælle andre at de er syndfri. Det vil et syndfrit menneske aldrig gøre. Sagde Enok eller Job dette. Intet helliggjort menneske vil nogen sinde gå rundt med den pral. I Jobs bog beskriver Gud Job som et fuldkomment menneske. Overfor Satan fremstillede han ham som et fuldkomment menneske. Men Job sagde at hvis jeg siger jeg er fuldkommen, viser det sig at jeg er fordærvet. Job 9,20-21 Gud beskrev Job som fuldkommen, men Job sagde det ikke. Siger et menneske at han er syndfri, ved du at han ikke er det. Han kender menneskehjertets svaghed.

Jesus venter

Kristus venter med inderlig længsel, for at se sig manifesteret i hans menighed. Når Kristi karakter bliver genskabt fuldkomment i hans folk, så vil han komme og gøre krav på dem som hans egne. Det er enhver kristens privilegium, ikke blot at se frem til, men at fremskynde Kristi komme. Det er dit privilegium, det er mit.

Valg

Viser Helligånden dig hvordan du kan forhindre Kristi komme? Er der ting i dit liv, som du ikke kan tage med dig til himlen? Er du villig til at sige at du ikke ønsker disse ting i dit liv mere? Er du villig til at ja til Gud og nej til Djævelen? Hele himlens kraft er til rådighed, hvis du blot siger ja til Gud. Vi kan være redte. Og det behøver ikke at være ude i fremtiden. Tror du at Jesus kommer snart? Hvad gør du for at dette skal ske hurtigere?

Arbejde

Der er to opgaver der må gå sammen: Arbejdet i dit eget hjerte og arbejdet at dele dette dyrebare budskab med andre. Hvis du er villig til at arbejde sammen med Jesus, om disse to opgaver? Er vi villige til at være den sidste generation, der vil se Jesus komme? Eller holder vi for meget af denne verden? Og vi siger til vore børn: I kan blive generationen der ser Jesus komme. Det gjorde vore fædre, - og deres fædre, og nu sover de. Ønsker du at dø? Eller ønsker du at leve og se Jesus komme. Det er enhver kristens privilegium at fremskynde Jesu komme.