E F F A T A

Artiklar
                          - som handlar om tron
Åter till översikten

Verden behøver en Frelser

Af A.L.B.

Tidens tale 1938 nr 8 side 2

Verden i Dag behøver en Frelser, og Gud vil snart opfylde dens Behov. Folket i Sykar vidnede om Kristus: "Vi har selv hørt, og vi ved, at denne er sandelig Verdens Frelser". Joh. 4, 42. Det er denne Frelser, Gud har lovet skal komme til Jorden igen for at frelse alle, som vil frelses. og oprette sit evige Rige - Guds Rige på Jorden. "Han må sende den for eder bestemte Kristus, Jesus. hvem Himmelen skal modtage indtil alle Tings Genoprettelses Tider, hvorom Gud har talt ved sine hellige Profeters Mund fra de ældste Dage". Ap. G. 3, 20. 21. Når alt det bliver genoprettet ved Kristus. vil denne Bøn gå i Opfyldelse: "Komme dit Rige; ske din Vilje som i Himmelen således også på Jorden".

Ja, Kristus må komme. Verden behøver ham. Der er ikke Hjælp i nogen anden. Menneskene har forsøgt alt andet og er kommet til kort. En, der er større end Menneskene må frelse os fra den frygtelige Katastrofe, vi går i Møde. Vor Verden er faret vild og er uden nogen virkelig Leder eller Hersker. Derfor behøver den ham, for han er ”en Fyrste og en Hersker over Folkeslag".

Fordi Krig og Uroligheder har forstyrret vor Klode i umindelige Tider, behøver vi ham. For han er ”Fredsfyrste". og derfor ”skal Herredømmet blive stort og Freden blive uden Ende". Under disse urolige og vekslende Tider har Gud lovet, at "da bor mit Folk i Fredens Hjem, i trygge Boliger. sorgfri Pauluner". Es. 32. 18. Vi behøver ham midt under den Sorg og Fortvivlelse, som møder os, for når han kommer, skal han ”aftørre hver Tåre af deres øjne. og Døden skal ikke være mere, ej heller Sorg, ej heller Skrig. ej heller Pine skal være mere". Åb. 21, 4.

Kristus og hans strålende Komme i Herlighed - dette er Verdens Håb.

Ifølge talløse Profetier i Bibelen er Kristi andet Komme den næste store Begivenhed, som venter denne Verden. Evangelisten Moody sagde. at Kristi andet Komme er nævnt i Bibelen ca. 2500 Gange. Af det nye Testamentes 27 Bøger indeholder 23 fra et Vers til hele Kapitler angående dette Emne. Brevene til Galaterne. til Filemon

og Johannes´ andet og tredje Brev - fire Breve med tilsammen ni Kapitler - er de eneste Bøger i det nye Testamente. som ikke omtaler Kristi Komme. Dette. at hans Komme er nævnt så hyppigt i Bibelen, må være Bevis for dette Emnes store Betydning.

Bibelen og Troen på Jesu andet Komme står og falder sammen. Vidnesbyrdene angående denne Begivenhed er så nøje indvævet i Skriften fra første Mosebog til Åbenbaringen. at dersom vi skulde tage det ene væk, vilde også det andet blive ødelagt. Helt fra Tidens Begyndelse har Gud gennem sine Profeter skrevet om den Tid "da alt det bliver genoprettet" - Kristi andet Komme.

I sin anden store Tale vidner Peter om, at Gud skal "sende den for eder bestemte Kristus. Jesus. hvem Himmelen skal modtage indtil alle Tings Genoprettelses Tider, hvorom Gud har talt ved sine hellige Profeters Mund fra de ældste Dage". Ap. G. 3, 20-21. Om dette "har også Enok, den syvende fra Adam, profeteret, da han sagde, Se, Herren kom med sine hellige Titusinder for at holde Dom over alle".

I Salmernes Bog kommer Davids Glæde ofte til Syne. når han taler om den Tid. da Jehova skal herske over Jorden. De store Profeter, Esajas, Jeremias, Ezekiel og Daniel, giver alle omfattende Beskrivelser af den Dag, da Guds Retfærdighed skal dække Jorden, som Vandet dækker Havets Bund. Hoseas, Joel, Amos, Obadias, Mika, Hahakuk, Sefanias, Zakarias og Malakias dvæler alle ved Løftet om Herrens store Dag.

Den sidste Profeti i det gamle Testamente. Malakias 4. 1-3. og den sidste Profeti i det nye, Åb. 22, 20, er begge Profetier om Jesu Komme. Lyt til Jobs ophøjede Tro på en levende og kommende Frelser: "Men jeg ved, at min Løser lever, over Støvet vil en Forsvarer stå frem".

Til Tessalonikerne skrev Paulus, at Herren selv skulde komme ned fra Himmelen. og Johannes siger: "Se, han kommer med Skyerne, og hvert øje skal se ham, også de, som har gennemstunget ham". Og fra de to Engle. som viste sig ved Disciplenes Side efter Jesu Himmelfart, lød dette Budskab: "Denne Jesus, som er optaget fra eder til Himmelen, skal komme igen på samme Måde, som I har set ham fare til Himmelen". Ap. G. 1, 11. Men hvor ophøjede og herlige alle disse Løfter er, så har vi et Vi dues byrd af endnu større Betydning, nemlig fra Jesus selv. Han er jo selv Hovedpersonen i denne store Begivenhed, og fordi han selv er Gud, er hans Ord pålidelige.

Da han nød den sidste Nadver sammen med Disciplene, gav han dem denne Forsikring: "Eders Hjerte forfærdes ikke l Tro på Gud, og tro på mig! I min Faders Hus er der mange Boliger. Dersom det ikke var så, havde jeg sagt eder det; thi jeg går bort for at berede eder Sted. Og når jeg er gået bort og har beredt eder Sted, kommer jeg igen og tager eder til mig, for at, hvor jeg er, der skal også I være". Og blandt de sidste Ord, som Jesus talte med sine Disciple, før han gik ud i Getsemane Have, var disse: "Fra nu al skal jeg ingenlunde drikke al denne Vin træets Frugt indtil den Dag, da jeg skal drikke den ny med eder t min Faders Rige". Matt. 26, 29.

Og et andet Sted læser vi: "Men når Menneskesønnen kommer i sin Herlighed og alle Englene med ham, da skal han sidde på sin Herligheds Trone, og alle Folkeslagene skal samles foran ham". Matt. 25, 31-32.

I Lignelsen om de ti jomfruer, om Talenterne og i flere andre al Kristi Lignelser fremholdes Betydningen al at berede sig for hans andet komme. Og det 24. Kapitel hos Matthæus er næsten helt og holdent viet dette Emne: "Hvad er Tegnet på din Tilkommelse og Verdens Ende?" Matt. 24. 3.

Dersom vi anerkender Kristus og hans Mission på jorden første Gang, kan vi ikke undgå det Faktum, at han bar lovet at komme igen anden Gang.

Ikke langt fra Tokio i Japan hæver det stolte Bjerg, Fujiyama, eller Fuji, som japanerne i Almindelighed kalder det, sin snedækte Top mod Himlen i en Højde al 12000 Fod. Det dominerer Landskabet i denne Del at Japan, og ikke alene det, men det er Brændpunktet for Nippons Sønners Hengivenhed, hvor som helst de lindes. Ingen japansk Kunstner bliver betragtet som fuldkommen, hvis han ikke et eller andet Sted i sit Billede har fået det elskede Fuji anbragt. Enten har ban Bjerget i Forgrunden eller som en svag Afbildning i det fjerne. Han kan have det i strålende Farver eller dækket med Tusmørkets Skygger - men altid skal Fuji være der.

Således også med Bibelen. Kristi andet Komme lindes så godt som i hver eneste Bog og hver eneste Profeti. Somme Tider maler Profeten dette Komme i dybe Toner som "Herrens store og forfærdelige Dag" og til andre Tider i lyse Farver som "det salige Håb og den store Guds og vor Frelsers Jesu Kristi Herligheds Åbenbarelse". Men enten det er i Skygger eller lyse Farver, så er det altid Herrens andet Komme.

Kristus kommer anden Gang for at udføre, hvad Menneskene gerne vil, men ikke kan udføre. Når han kommer, vil han rense Verden for Synd og Syndere. Han vil skabe en ny Himmel og en ny jord, hvor Retfærdighed og Lykke for evigt skal bo. Han vil genoprette Eden og befolke jorden med dem. som i dette Liv har indordnet sig efter Guds Riges Principper.

Guds Rige vil aldrig komme til denne Verden som Følge al menneskelige Bestræbelser, men det vil blive oprettet ved, at Guds mægtige Arm bliver blottet for at hjælpe dem, som har sat deres Tillid til ham. Ligesom Verden ikke blev til uden ham, men på hans guddommelige Bud, og ligesom en ny Generation blev sat ind i Verden i Noahs Dage ved Himmelens Mellemkomst, og ligesom Gud sendte sin enbårne Søn til jorden for 1900 År siden, således vil han anden Gang sende ham for at udføre et Værk, som overgår menneskelig Magt og Visdom.

Gud kunde ikke i sin Egenskab al Gud lade Verden fortsætte evigt i Synd og Elendighed. Det er sandt, at ban har tilladt det nu i 6000 År, men hele Tiden gjorde han det for at demonstrere Syndens dybe Elendighed, så at Universet aldrig mere skal blive fristet til at gentage noget lignende, som det Adam og Eva gjorde, da de førte Synden ind i Verden.

Jesus kom første Gang for at vende Menneskene til Gud og tilvejebringe en Forsoning for dem, der angrede deres Synd. Han kommer anden Gang ikke for at dø på Golgatas Kors, men for at rense Verden og oprette sin Faders Rige. Frelsens Plan er kun halvvejs fuldført ved Kristi første Komme. Da viste han Menneskene den Vej, der fører til Omvendelse og til Gud. Men ban havde ikke dengang beredt en bedre Verden for dem. Denne Opgave vil han fuldføre ved sit andet Komme han vil frembringe en god Verden for gode Mennesker.

Er det ikke en god og fuldkommen Verden, vi alle længes efter? Længes vi ikke efter den Verden, hvor Krigen ikke er mere, hvor al Fattigdom er udslettet, hvor en Kærlighedens Atmosfære omslutter jorden, så naturligt som Luften gør det nu, hvor Sygdom og Død for evigt er ukendt? (Se Es. 35; 65, 17-25; Åb. 21 og 22).

Det er en sådan Verden, den himmelske Fader bereder for dig og mig og for alle, som elsker hans Navn. 6000

Års bitre Erfaringer fortæller os, at Mennesket ikke selv kan frembringe en sådan Verden. Men Gud kan, og Gud vil, og det bedste er, at han vil gøre det snart. "Kast altså ikke eders Frimodighed bort, hvilken jo har stor Belønning; thi I har Udholdenhed nødig, for at I, når l har gjort Guds Vilje, kan opnå Forjættelsen. Thi, der er endnu kun en såre liden Stund, så kommer ban, der skal komme, og han vil ikke tøve". Hebr. 10, 35-37.

A. L. B.