E F F A T A

Artiklar
                          - som handlar om tron
Åter till översikten

Nåde forkynnelse

Carl Waylon Nelson

Det forkynnes i så og si alle trossamfunn en forkynnelse der nåden settes som den eneste betingelsen for frelse. Men lærer Bibelen dette? Guds nåde er uendelig, og vi trenger virkelig Guds nåde for å komme i et rett forhold til Gud. Men nåden gis ikke uten at vi selv også gjør noe. Hva sier Jesus? Jo, Jesus sier klart og tydelig at vi må bære korset. «Den som ikke vil ta sitt kors opp å følge Meg, kan ikke være min disippel» sier Jesus. Her stiller Jesus en klar betingelse, nemlig at vi bærer vårt kors, altså er villige til å ta på oss lidelse for Jesu skyld.

Hadde ikke betingelser vært til stede for å få Guds nåde, så hadde heller ikke Gud anbefalt oss å følge de ti bud. For hvorfor skulle de ti budene være gyldige hvis nåden hadde vært betingelsesløs? Man kan ikke bevisst være ulydig mot Gud uten å angre og be om tilgivelse. Anger er en betingelse for å få tilgivelse for synder og lovbrudd. Hadde nåden vært betingelsesløs, så hadde heller ikke Jesus sagt: «Gå bort og synd ikke mer.» Så hva menes med Guds nåde? Jo Guds nåde får vi når vi omvender oss til Gud, angrer og bekjenner våre synder og ber Gud om tilgivelse for syndene våre. Å innta en holdning som sier at «Det er ikke farlig om jeg synder, for Jesus døde for syndene mine» er en holdning som korsfester Jesus på nytt og på nytt.

Forkynnere som forkynner en lettvint nådeforkynnelse som hverken krever anstrengelser eller betingelser, leder etter min mening mennesker i fortapelsen. Man gjør Gud til en Gud som ikke tar oppgjør med synden, og dermed grenser dette til den rene skjære gudsbespottelsen. Man påfører faktisk Gud egenskapene til Satan. Dette er en livsfarlig forkynnelse. «Min nåde er nok for deg» sier Herren. Ja, Guds nåde er nok for oss så lenge vi forholder oss lydige til Ham. Synder vi med vitende og vilje i den tro at Gud overser dette fordi Han er nådig, så går vi i feil retning.

Gud hater synd, og når Jesus kommer igjen så får vi en synlig bekreftelse på dette. Skulle Gud ta uomvendte syndere til Himmelen? Bibelen støtter slettes ikke en slik lære. Altså, ved Guds nåde får vi tilgivelse for våre synder hvis vi angrer og ber om tilgivelse. Guds nåde overser ikke synd som ikke blir bekjent og tatt et oppgjør med. Man kan ikke gjøre Gud til en som ikke bryr seg om synden i våre liv. Det er faktisk et dersom og hvis. Lykkekristendommen forkynner at det ikke er farlig å synde for Jesus sonet syndene våre. Så mitt spørsmål blir: Hvorfor skulle da Jesus dø en smertefull død for våre synder hvis Gud allikevel ikke bryr seg om syndene fordi han er nådig? Det er i grunnen en slik forkynnelse som blir presentert fra mange talerstoler, om ikke akkurat det blir sagt på den måte jeg her beskriver det.

Jesus sier: «Dersom dere elsker Meg, holder dere Mine bud.»

Lykkekristendommen sier: «Dersom dere elsker Jesus, trenger dere ikke holde hans bud for han døde på korset og da vil Guds nåde overse dette. Dere trenger ikke be om tilgivelse engang for Gud er så nådig.»

Ser dere hvor meningsløs slik forkynnelse er? Ser dere hvor farlig denne forkynnelsen er? Jesus ble ikke korsfestet for syns skyld. Det var en grunn til at Han ble korsfestet. Jesus ble korsfestet for at vi ved Guds nåde og kjærlighet kunne komme til Ham å be om tilgivelse slik at synden blir slettet ut. Det er tre stikkord her som er viktige: Oppriktig anger, bønn om tilgivelse og avståelse fra synd. Hvis disse tre små punktene brytes, så dekker ikke Guds nåde over synden.

Hvorfor revnet forhenget inn til det aller helligste i templet da Jesus døde? Jo, det revnet for det symboliserte at nå kunne menneskene tre frem for Guds åsyn for å få tilgivelse for syndene. Nå var det ikke lenger nødvendig å slakte lytefrie lam for Guds Lam, Jesus Kristus ble slaktet for våre synder en gang for alle. Hvis det hadde vært slik at Guds nåde hadde vært overbærende med synden uten at man trengte å anstrenge seg for å bekjenne og be om tilgivelse for syndene, så hadde jo ikke forhenget behøvd å revne, for hadde det vært slik, så hadde vi jo ikke trengt å trå frem for Guds åsyn for syndstilgivelse for nåden alene gir syndstilgivelsen og ikke Gud.

Man kan ikke synde på nåden. Man kan heller ikke forkynne en slik teologi uten at dette fører til gudsbespottelse. Bibelen er jo soleklar når den sier at «Gud hater synden men elsker synderen.» Hvordan kan Gud hate synden da samtidig som han er overbærende med synden slik denne lykkekristendommen forkynner? En slik forkynnelse, en slik teologi er ikke annet enn vranglære og atter vranglære. Vi kan ikke synde på nåden. Tror vi det, så gjør vi i realiteten Gud til en synder, og da er vi i en situasjon som leder til fortapelse.

Slutt.