tilbage

Nationernes Under
eller
forbillede og modbillede.

Af Uriah Smith

De forenede Stater Nationernes under. Dets fortids, nutids og fremtids historie. Hvad de hellige skrifter siger derom.

Oversat fra den tredje engelske reviderede udgave. Review and Herald Pub. Co. Battle Creek, Mich. Chicago, Illois. Pacific Press Publishing Co Oakland. Cal. Kansas City, Mo. -- Nev York

-------------------------

Mod vesten styrer Magtens Gang sin Vei. Af Tidens stolte Skuespil.(billede i bogen) De fire Akter gik; i femte sig før aften knuden løse vil." Biskop Georg Berkeley

-------------------------

Fortegnelse over indholdet
1. Kapitel - Verden forundrer sig og profeterer - Side 19-30
2. Kapitel - Et Århundredes fremskridt - side 31-98
3. Kapitel - Politisk og religiøs Indflydelse - side 99-117
4. Kapitel - Forsynets Hånd - side 118-122
5. Kapitel - Profetien taler; hvad siger den - side 123-131
6. Kapitel - Sædet for den magt, der fremstilles ved det andet Symbol i Åbenbaringen 13 - side 132-140
7. Kapitel - Tiden for Rigets Opkomst og Udvikling - side 141-150
8. Kapitel - De Forenede Stater er opstået nøjagtig på den af Symbolet antydede måde - side 151-158
9. Kapitel - Den amerikanske Nations to store Livsprincipper - side 159-163
10. Kapitel - Truende skygger - 164-172
11. Kapitel - Store Tegn og Undere-ved hvem? - side 173-187
12. Kapitel - Religionen tager en hånd med i spillet - side 188-194
13. Kapitel - Søndagsspørgsmålet - side 195-210
14. Kapitel - "Kommende begivenheder kaster deres skygger foran sig" - side 211-278
15. Kapitel - Virkninger af Søndagsbevægelsen - side 279-285
16. Kapitel - Slutning - side 286-307

Forord til tredje udgave

Fjorten År er nu forløbet, siden den anden (engelske) udgave af denne bog blev trykt, i 1887. Dette Lands daværende Stilling som en hurtig voksende magt blandt jordens Nationer betragtedes den gang som Berettigelse nok for det Navn, der blev givet det - "The Marvel of Nations" ("Nationernes Under"); og hvor meget større årsag har vi ikke nu, efter næsten halvandet Tiårs uhørte Fremskridt, til at kalde vort Land et "Under".

Et land kan være i Besiddelse af egenskaber og hjælpekilder og gøre sig bereømt af bedrifter, der kan gå for at være "vidunderlige" selv om det ikke er nævnt i den store profetiske Rulle, der er udgået af Guds hånd til menneskenes børn; men når det indesluttes i fremtidens horoskop, som Gud alene kan udtyde, hvor enkelthederne ved dets opkomst, fremgang og bestemmelse tydelig er udlagt (hvilket vi skal forsøge at gøre bevisligt), må vi også forvente, at dets verdslige og materielle træk skulle fremstå som undere. Og da dette er tilfældet med vort land, bliver det heller ikke på den anden side nogen uoverensstemmelse at antage, at også det underfulde føles til de andre, at Profetien besatte sig med det. Disse to træk falder ganske naturlig sammen; det ene er den følge af det andet, og de er begge et bevis på det andets tilstedeværelse.

At enhver forstandig og patriotisk borger af denne store amerikanske republik skulle have en levende interesse i alt, som vedrører hans land - i hvad det har været, hvad det er, og og hvad det skal blive - er noget, som følger af sig selv. På samme tid som han med tilfredsstillelse skuer tilbage på dets fortids uforlignelse Fremgang og ædle bedrifter med berettiget stolthed betragter dets ophøjede og indflydelsesrige stilling blandt nationerne, kan han ikke være ligegyldig for mulige farer, der måtte true dets fremtid, såvidt det med rimelighed lader sig formode af historiens nedtegnelser, af de i vor egen grundlov nedlagde principper og af den retning, allerede forhåndenværende indflydelser driver henimod i forskellige dele af landet.

Enhvers tanker må derfor med særskilt interesse løbe i denne retning, og på samme tid som det lader sig gøre på de allerede gjorte forudsætninger at opsætte en række af de mest ubetvivlelige følgeslutninger angående vort lands fremtid, tror vi dog, der fra en anden kilde kan hentes oplysning, som af de fleste omtrent forbigås eller ganske tilsidesættes, der mere tydelig og udførlig fremholder de forbavsende ting, som en ikke bortliggende dag lader os forvente. Det er formålet med denne bog særlig at henlede opmærksomheden til disse punkter.

Vi agter ikke her at gå ind i nogen omstændelig gengivelse af landets historie. Det er værker udgivne, som intet lader tilbage at ønske i denne henseende. Heller ikke er det vor mening at gøre bogen til en lærebog i politisk økonomi, regning eller geografi, skønt disse ting vil få deres plads. Vi har givet boget navnet ”Nationernes under”, og det er betydningsfuldheden af dette ”under”, at vi ønsker at dvævle ved. Dersom vi tror, at der er en Gud, som har magt over menneskets riger (Dan. 5:21), så vi også vente at se hans Forsyns tilstedeværelse i menneskehedens historie, i verdens nationers for folkefærds opkomst, livsløb og fald. Men i forbindelse med denne tankerække opstår øjeblikkelig det spørgsmål, om vi ikke kan forvente at se en eller anden forsynets hensigt med en nation, der har opstået så pludselig og vokset så hurtigt, som denne har gjort, og om ikke Gud har visse ophøjede endemål i sigte, som han ved hjælp af denne vor herlige arvelod vil lade udvikle. For at få dette spørgsmål besvaret skal man ikke behøve at ty hverken til indbildning eller spekulationer; thi tager vi ikke fejl, vil vi på virkeligheden og de ligefremme kendsgerninger område finde fuldstændig nok til belysning af nævnte punkter, ja så meget kan hænde, at det vil forbavse os.

Mange af Nutidens ivrigste Bibelgranskere, mest omsorgsfulde og kritiske tænkere er kommet til den slutning, at et flertal profetiske kæder, der dækker flere tidsaldre og omfatter mange lande, søger deres brændpunkt i vor tid, og hvorvidt nogle af disse ikke også angår vort eget land er et spørgsmål, som vi i efterfølgende kapitler skal egne vor betragtning. Sandelig, den nuværende tidsalder synes frem for nogen anden at være beskinnet af opfyldte profetiers strålende lys. Her finder vi inspirationens kraftigste pennestrøg, og de begivenheder, som skal finde sted, og de Redskaber og midler, der i dem skal spille en afgørende rolle, fremgår i det klareste og mest forbavsende lys. Har de forenede Stater nogen delagtighed i de scener, der skal udspilles? Hvad siger skriften angående dette spørgsmål? Ingen uden dem, som stiller sig vantro over for den sandhed, at Gud forudsiger Nationernes historie, eller at hans forsyn er medvirkende i deres udvikling og forfald, kan undgå at interessere sig i betragtningen af disse emner.

At foreliggende afhandling er en udtømmende forklaring over det emne, bogen i al korthed søger at gøre læseren begribeligt, gør vi ikke forbedring på; men der fremholdes dog kendsgerninger af en art, som vi tror er alvorlig overvejelse værd, og det håbes oprigtigt, at beviserne, der anføres til bekræftelse af det indtagne standpunkt, vil fremstå i sådan overflødighed og så afgørende, at læseren deraf må indse, at det omhandlende spørgsmål ikke er en teori blot, men er af højst praktisk vigtighed; at det må anspore tanken og lede til videre undersøgelse og mulig bevirke en forandring i livet.

Er de eftrefølgende kapitler fremholdte anskuelser rigtige, må spørgsmålet snart blive genstand for den dybeste interesse, og oplysning desangående er nødvendig, dersom vi ret skal fatte de forpligtelser og ansvar, der vil komme til at påhvile os under den alvorsfulde og vigtige tid, vi går i møde. Hermed anbefaler vi da bogen til den oprigtige læsers alvorlige opmærksomhed.

U. S. - Battle Creek, Mich., September 1901