tillbaka

Daniels Profetia och Uppenbarelsen - Daniel kapitel 12

Slutscener


VERS 1. På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står såsom försvarare för ditt folks barn; och då kommer en tid af nöd, hvars like icke har funnits allt ifrån den dag, då människor blefvo till, ända till den tiden. Men på den tiden skola af ditt folk alla de varda frälsta, som finnas skrifna i boken.

EN bestämd tid är angifven i denna vers, icke en tid, som blifvit uppenbarad i namn eller symboler, hvilka beteckna något särskildt år eller någon särskild månad eller dag utan hellre en tid, som är utmärkt genom en viss händelse och förbunden med densamma. "På den tiden." Hvilken tid? - Den tid till hvilken vi blifvit förda i slutversen i det föregående kapitlet - den tid, när konungen i Nordlandet skall uppslå sina palatslika tält på det härliga, heliga berget; med andra ord, nar turken, förjagad från Europa, skall skyndsamt upprätta sitt tillfälliga regerings säte i Jerusalem. I våra betraktelser öfver sista delen af föregående kapitel anförde vi några af de Inflytanden, som redan utöfvas för att utföra detta ändamål, och några af de tecken, af hvilka vi kunna förstå, att turken skall blifva tvungen att taga detta steg. Och när denna händelse inträffar, går han till sitt slut; och då kunna vi, enligt denna vers, förvänta, att Mikael, den store fursten, skall träda upp. Denna rörelse på Turkiets sida är tecknet för Mikaels uppträdande; d. ä. det betecknar, att denna händelse är den nästföljande i ordningen. För att undvika allt missförstånd, må läsaren icke tänka, att vi här uppställa den åsikten, att den nästa rörelsen mot turkarna kommer att drifva dem från Europa, eller att, sedan de hafva förlagt ,sin hufvudstad ,till Jerusalem, Kristus genast börjar sin regering utan förloppet af någon dag eller timme af tiden. Men händelserna skola, enligt vår mening, blifva uppfyllda i följande ordning: 1) en ytterligare påtryckning, som på något sätt skall verkställas, utöfvas på turken; 2) i följd häraf drager han sig tillbaka från Europa; 3) han intager slutligen en ställning i Jerusalem; 4) Mikael träder upp, d. ä. Kristus börjar sin regering och kommer i himmelens skyar. Det är icke skäligt att antaga, att någon längre tid förflyter mellan dessa händelser.

Men hvem är Mikael? Hvadör träder han upp? - Hos Judas (vers 9) benämnes Mikael öfverängeln. Detta betyder den förnämste ängeln eller öfverhufvudet för alla änglarne. Det finnes blott en sådan. H vem är det? -- Det är den ängel, hvilkens röst höres från himmelen, när de döda uppstå (1 Tess. 4: 16). Hvilkens röst höres i förbindelse med den händelsen? - Rösten af vår Herre Jesus Kristus (Joh.5:28). Om vi följa bevisföringen tillbaka och taga detta faktum såsom grundlag, komma vi till följande slutsatser: Guds Sons röst är öfverängelns röst; öfverängeln är således Guds Son. Men öfverängeln är Mikael, följaktligen är Mikael Guds Son. Daniels uttryck: "Den store fursten, som står såsom försvarare för ditt folks barn," är ensamt tillräckligt att igenkänna den, om hvilken här talas, såsom människornas Förlossare. Han är lifvets furste (Apg. 3: 15) ; och Gud har upphöjt honom att voro "en höfding och en Frälsare" (Apg. 5: 31). Han är den store Fursten. Det finnes ingen större än han förutom Fadern själf. Han "står såsom försvarare för ditt folks barn." Han nedlåter sig att antaga Guds tjänare i deras arma, dödliga tillstånd och återlösa dem såsom undersåtar i sitt kommande rike. Han står på vår sida. Hans folk behöfves för uppfyllelsen af hans framtidsplaner, en oskiljaktig del af det köpta arfvet; och de skola blifva hufvudorsakerna i den glädje, för hvilkens ernående Kristus uthärdade all den uppoffring och allt det lidande, som hafva utmärkt hans förmedling till det fallna människosläktets bästa. Hvilken obeskriflig ära! Måtte en evig tacksamhet återskänkas honom för hans nedlåtenhet och barmhärtighet mot oss! Måtte riket, makten och härligheten voro hans i all evighet!

Vi komma nu till den andra frågan: H vad betyder uttrycket, att Mikael skall "träda upp" eller stå upp? Nyckeln till uttydningen af detta uttryck gifves oss i vers. 2 och 3 i det elfte kapitlet: "Se, ännu tre konungar skola uppstå i Persien"; och "sedan skall en väldig konung uppstå, och han skall vara rådande med stor makt." Icke det ringaste tvifvel kan finnas angående uttryckens betydelse i dessa händelser. Konungarna öfvertaga riket i afsikt att härska. Samma uttryck i den för vår betraktelse föreliggande versen måste beteckna detsamma. Vid den tiden skall Mikael uppstå, taga konungariket och börja att härska.

Men regerar icke Kristus för närvarande? - Jo, han regerar tillsammans med sin Fader på hans tron öfver alla furstendömen i världen (Ef. 1:20-22; Upp. 3:21). Men denna tron eller detta rike öfverlämnar han vid slutet af denna förbundstid (1 Kor. 15: 24); och då börjar han sin regering, som framställes i denna text, när han uppstår eller tager sitt eget rike, som är den länge utlofvade tronen af hans fader David, och upprättar ett herravälde, på hvilket ingen ände. finnes. (Luk. 32,33).

Det är icke nödvändigt, att vi har företaga en undersökning af alla de händelser, som utgöra denna förändring i vår Herres ställning eller äro oskiljaktigt förknippade därmed. Det är tillräckligt att säga, att då hafva denna världens riken blifvit "vår Herres och hans Smordes" rike. Hans prästerliga beklädnad utbytes mot hans kungliga skrud. Nådens verk är fullbordadt, och människosläktets pröfvotid är ändad. Den som då är oren är för alltid förlorad, och den som är helig är utom fara för att falla. Allas öden. äro afgjorda. Och från den tiden framåt, tills de förskräckta folken beskåda den majestätiska gestalten af sin förolämpade Konung i himmelens skyar, sönderslås folken såsom med en järnspira och krossas såsom lerkärl, i det de genomgå en sådan tid af nöd, som aldrig förut varit, genom en följ d af hemsökelser utan like i världens historia, hvilka alla sluta med, att vår Herre Jesus Kristus uppenbaras från himmelen i eldslåga för att hämnas på dem, som icke känna Gud eller lyda hans evangelium (2 Tess. 1: 7, 8; Upp. 11: 15; 22: 11, 12).

Så viktiga äro de händelser, som äga rum, att Mikael träderupp. Han "träder upp" på detta sätt, d. ä. erhåller besittning af riket, hvilket utmärker inträdandet af detta afgörande tidsskede i den mänskliga historien, för någon tidrymd, innan han personligen återvänder till denna jord. Huru viktigt är det icke därför, att vi hafva kännedom om hans ställning, så att vi kunna följa hans verks fortgång och veta, då det förskräckliga ögonblicket närmar sig, när hans förmedling för människorna upphör och vårt öde är besegladt för evigt.

Men huru kunna vi veta detta? Huru kunna vi afgöra hvad som föregår i den aflägsna himlarnas himmel, i helgedomen därofvan? - Gud har varit så god och lagt medlen för utforskandet af detta i våra händer. Han har låtit oss veta, hvilka händelser i himmelen försiggå samtidigt med vissa stora händelser på jorden. Genom de ting vi se, lära vi gången af de ting, som icke ses. Såsom vi från naturen göra oss en föreställning om dess Skapare, likaså urskilja vi genom jordiska företeelser och världsliga rörelser tiden, när vissa himmelska scener skola äga rum. När konungen i Nordlandet uppslår sina palatslika tält emellan hafvet och helgedomens härliga berg - en händelse, för hvilkens uppfyllelse vi redan se de förberedande stegen - uppstår Mikael, vår Herre; d. ä. han erhåller riket från sin Fader, innan han kommer tillbaka till denna jord. Eller det kunde framställas på följande sätt: Då afslutar vår Herre sitt ämbete såsom vår store Öfverstepräst, och människosläktets pröfvotid upphör. Den stora profetian rörande de 2,300 dagarna gifver oss bestämdt början af slutafdelningens verk i den himmelska helgedomen. Den oss föreliggande versen innehåller ledtråden, som för oss till den fastställda tiden, när helgedomen skall stängas.

I förbindelse med detta uppträdande af Mikael skall inträffa lon sådan tid af nöd, att dess like ej förut varit. I Matt. 24: 21 läsa vi om en stor vedermöda, "sådan som icke har varit från världens begynnelse intill nu, icke heller någonsin skall varda." Denna vedermöda, som uppfylldes i förtryckandet och förföljandet af församlingen genom den påfliga makten, är redan i det förflutna; medan den tid af nöd, som omtalas i Dan. 12: 1, ligger, enligt vår mening, ännu i framtiden. Hur kan det då gifvas två tider af vedermöda, som äro många år skilda åt och hvardera större än någon annan, som har varit före den, eller någon, som skulle komma efter? För att undvika någon svårighet här lägge man noga märke till följande åtskillnad: Den vedermöda, som omtalas i Matteus' evangelium, är en sådan, som kommer församlingen till del. Kristus talar till sina lärjungar och om sina lärjungar i kommande tider. De voro innefattade häri och för deras skull blefvo vedermödans dagar förkortade (vers 22), Däremot är den tid af nöd, som omtalas i Daniels bok, icke en tid för religiös förföljelse; utan en vedermöda, som kommer öfver alla folkslag. Det har icke varit någon, som liknar denna, "allt ifrån den dag, då [icke församlingen utan] människor blefvo till." Den kommer öfver hela världen. Denna vedermöda är den sista, som kommer öfver världen i dess närvarande tillstånd. I Matteus'evangelium åsyftas en tid, som efterföljer vedermödan; ty sedan den hade ägt rum, skulle ingen liknande svårighet komma öfver Guds folk. Men här i Daniels bok åsyftas icke någon tid, som efterföljer den omtalade nöden; ty denna vedermöda afslutar denna världens historia. Den innefattar de sju sista plågorna, som äro framställda i Upp. 16, och afslutas med uppenbarelsen af vår Herre Jesus, i det han kommer på sin skystig i eldslåga till att förgöra sina fiender, hvilka icke ville låta honom regera öfver dem. Men utur denna vederglödan skall enhvar blifva befriad, hvilken står skrifven i boken lifvets bok; "ty på Sions berg. , . . skall en salighet voro, såsom Herren sagt hafver, och när de andra kvarblifna, dem Herren kallande varder."

VERS 2. Och många af dem som sofva i mullen skola uppvakna, somliga till evigt lif och somliga till smälek och evig blygd.

Denna vers bevisar äfven, hur viktig den tidsperiod är, i hvilken Mikael träder upp eller med hvilken, såsom är framställdt i första versen af detta kapitel, Kristi regering tager sin början; ty den händelse, som här beskrifves i tydliga uttryck, är en uppståndelse af de döda. Är detta den allmänna uppståndelsen, som äger rum vid Kristi andra ankomst? Eller skall mellan Kristi mottagande af riket och hans återkomst till jorden i all sin uppenbarelses härlighet (Luk. 21: 27) inträffa en särskild uppståndelse, som motsvarar den här gifna beskrifningen? En af dessa händelser, måste det vara; ty hvarje förklaring i Skri Hen måste uppfyllas.

Hvarför kan det icke vara den förra, d. ä. den uppståndelse, som äger rum efter den sista basunens ljudande? Svar: Emedan blott de rättfärdiga (alla ogudaktiga äro uteslutna) hafva del i den uppståndelsen. De, som sofva i Kristus, uppväckas men endast de, ty de andra döda blifva icke åter lefvande förrän efter ett tusen år (Upp. 20: 5). Sålunda indelas den allmänna uppståndelsen af hela människosläktet i två stora afdelningar; nämligen, först, af de uteslutande rättfärdiga vid Kristi ankomst; för det andra af de uteslutande ogudaktiga ett tusen år efteråt.

Den allmänna uppståndelsen är icke en blandad uppståndelse. De rättfärdiga och de ogudaktiga uppstå icke om hvarandra ur sina grafvar på samma gång, utan hvardera klassen är afskild för sig själf, och tiden, som ligger mellan dessa åtskilda uppståndelser, är tydligt angifven att vara ett tusen år. Men i den uppståndelse, som omtalas 1 den oss föreliggande versen, uppstå både de rättfärdiga och de ogudaktiga tillsammans. Den kan därför icke utgöra den första uppståndelsen, som omfattar blott de rättfärdiga, ej heller den andra uppståndelsen, hvilken är inskränkt till blott de ogudaktiga. Om texten lydde sålunda: Många af dem som sofva i mullen, skola uppvakna till evigt lif kunde ordet "många" uttydas som om det innefattade alla de rättfärdiga och denna uppståndelse skulle då vara densamma som försiggå; vid Kristi andra ankomst. Men det faktum att texten säger, att somliga af de många äro ogudaktiga, som uppstå till försmädelse och evig blygd, förbjuder oss att göra en sådan tillämpning.

Den invändningen torde göras, att denna text icke bekräftar uppvaknandet af några andra än de rättfärdiga, enligt öfversättningen af Bush and Whiting, som lyder sålunda,: "Många af dem som sofva i mullen, skola uppvakna, dessa till evigt lif, de där till försmädelse och evig blygd." Först af allt torde man märka, att denna öfversättning (som under inga omständigheter står öfver kritiken) bevisar ingenting, tills det tydligt utelämnade ordet blifvit insatt. Några företaga sig att ersätta denna ellips på följande sätt: Och många af dem som sofva i mullen, skola uppvakna, dessa [de uppväckta] till evigt lif, de där [de icke uppväckta] till försmädelse och evig blygd." Man lägge åter märke till, att dessa ord ersätta icke ellipsen, utan endast bifoga en förklaring, som är en helt annan sak. Att ersätta ellipsen sker helt enkelt genom att insätta de ord, hvilka äro nödvändiga för att göra satsen fullständig. "Många af dem som sofva i mullen skola uppvakna," är en fullständig mening,' Både subjektet och predikatet äro uttryckta i hufvudsatsen. Nästa led: "Somliga [eller dessa] till evigt lif," är icke fullständig. Hvad fordras för att göra den fullständig? Icke en förklaring, som gifver någons mening angående hvilka personer betecknas med ordet "dessa" utan ett verb eller tidsord, som står som predikat till detta ord. Hvilket verb måste det voro? Detta måste afgöras genom den föregående hufvudsatsen i den fullständiga meningen, i hvilken orden skola uppvalma äro predikatet. Dessa ord äro således det predikat, som bör insättas: "Somliga [eller dessa] skola uppvakna till evigt lif." Om vi tillämpa samma regel på nästa led; "Samliga [eller de där] till försmädelse och evig blygd," hvilken i sig själf icke är en fullständig sats, finna vi oss nödsakade att ifylla samma ord och läsa den sålunda: "Somliga [eller de där] skola uppvakna till försmädelse och evig blygd." Någonting mindre än detta skulle icke göra satsen fullständig, och någonting annat än detta skulle förvända textens mening; ty det predikat, som bör ifyllas i en sats, kan icke gå utom det, som redan blifvit brukadt i samma mening. Bekräftelsen, som göres i texten, angår endast de många, som uppvakna. Ingenting bekräftas om de öfriga, som uppvakna. Att säga, att uttrycket "till försmädelse och evig blygd" användes om dem, när ingenting bekräftas om dem, är icke endast att kränka ställets mening utan äfven att åsidosätta språkets lagar. Af de många, som uppvakna, uppstå somliga till evigt lif och somliga till försmädelse och evig blygd, hvilket vidare bevisar, att uppståndelsen till medvetenhet gäller likaledes dessa senare; ty medan andra kunna känna och visa förakt för dem, som ,äro skyldiga, kan blygd kännas och visas blott af de skyldiga parterna. Därför innefattar denna uppståndelse, som redan blifvit visadt, några af både de rättfärdiga och de ogudaktiga, och den kan därför icke voro den allmänna uppståndelsen på den sista dagen.

Finnes det då någon plats för en särskild eller begränsad uppståndelse eller en antydan på något annat ställe, att en sådan händelse skall äga rum, innan Herren uppenbarar sig? Den uppståndelse, som här förutsäges, inträffar, när Guds folk befrias från den stora vedermödans tid, med hvilken denna världens historia afslutas; och af Upp. 22; 11 synes det som om denna befrielse händer, innan Herren uppenbarar sig. Det förskräckliga ögonblicket inträffar, då den som är oren och orättfärdig, förklaras vara orättfärdig för alltid, och den som är rättfärdig och helig förklaras helig för alltid. Då är hvarje persons sak afgjord. När detta utslag afkunnas öfver de rättfärdiga, måste det innefatta befrielse för dem; ty då äro de försatta i en ställning, hvar ej faran kan nå dem eller det onda ingifva dem fruktan. Men vid den tiden har Herren ännu icke uppenbarat .sig; ty han tillägger genast: "Se, jag kommer snart." Yttrandet af denna högtidliga befallning, hvilken beseglar de rättfärdiga för evigt lif och de ogudaktiga för en evig död, antages ske samtidigt med den starka rösten, hvilken höres från tronen i templet i himmelen, sägande: "Det är gjordt!" Denna röst är tydligen Guds röst, som så ofta åsyftas i beskrifningen af de scener, hvilka ära förbundna med den sista dagen. Joel talar om den, i det han säger (kap. 3: 16): "Herren upphafver ett rytande från Sion, och från Jerusalem låter han höra sin röst, så att himmelen och jorden bäfva. Men för sitt folk är Herren en tillflykt och för Israels barn ett värn." Således är Gud, vid denna tid, när hans röst höres från himmelen, just före Manniskosonens ankomst, en tillflykt för sitt folk, eller, hvilket är samma sak, han skaffar dem befrielse. Här alltså när Guds röst höres, när evighetens utslag förkunnas öfver människasläktet och den sista häpnadsväckande scenen just skall öppnas öfver en dömd värld, gifver Gud ett annat bevis och en annan underpant på sin makt inför de förvånade folken och uppväcker från döden en människoskara, som länge har sofvit under jordens stoft.

Sålunda se vi, att det gifves en tid och en plats för den uppståndelse, som omtalas i Dan. 12: 2. Vi tillägga nu ett ställe i Uppenbarelseboken, hvilket gör det nödvändigt att antaga, att en uppståndelse af detta slag skall äga rum. I Upp. 1: 7 läses; "Se, han kommer med skyarna [detta är otvifvelaktigt den andra ankomsten], och alla ögon [af de folk, som då lefva på jorden] och de som hafva stungit honom [de som togo en verksam del i korsfästelsens förskräckliga verk] skala se honom, och alla jordens folk skola jämra sig öfver honom." De som korsfäste Herren, skulle, så framt icke ett undantag gjordes med hänsyn till dem, förblifva i sina grafvar till slutet af de tusen åren och uppstå i den allmänna församlingen af de ogudaktiga vid den tiden. Men här säges det, att de beskåda Herren vid hans andra ankomst. De måste därför hafva en särskild uppståndelse för detta ändamål.

Det är visserligen ganska passande, att några, som äro utmärkta för helighet, hvilka hafva verkat och lidit för sitt hopp om en, kommande Frälsare men som dogo utan att skåda honom, skulle uppväckas en tid förut att få bevittna de scener, som åtfölja hans härliga uppenbarelse; såsom på ett liknande sätt ett stort sällskap uppstod ur sina grafvat efter hans uppståndelse för att beskåda hans uppståndna härlighet (Matt. 27: 52, 53) och åtfö1ja honom under jubel till hans plats på högra sidan af Majestätets tron i himmelen (Ef. 4: 8). Det är också passande, att några, som voro framstående i ogudaktighet, hvilka hafva gjort mest för att smäda Kristi namn och skada hans sak, i synnerhet de som förorsakade hans grymma död på korset och förhånade och begabbade honom i hans döds smärtor, skulle uppväckas, såsom en del af sitt lagliga straff, och beskåda hans återvändande i himmelens skyar såsom en himmelsk segrare, i ett för dem outhärdligt majestät och härlighet.

Man tillåte oss att göra ännu en anmärkning öfver denna text, innan vi lämna den. Hvad som här säges, antages af några utgöra ett godt bevis på att de ogudaktiga med fullt medvetande måste lida för evigt, enär enligt vår text sådana uppvakna till försmädelse och evig blygd. Huru kunna de lida allt detta för evigt; så framt de icke äro för evigt medvetna? Detta är klarare uttryckt i den eng. Bibeln, där det heter: "till blygd [eller skam] och evigt förakt," hvilket är en känsla, som andra hysa mot de skyldiga parterna, och icke nödvändigtvis innebär, att de, mot hvilka denna känsla riktas, hafva medvetande. Därför läsa några detta ställe sålunda: "Somliga till blygd och det eviga föraktet af sina följeslagare." Så skall det ock blifva. Blygd öfver ogudaktighet och fördärf skall bränna i deras själar, så länge de hafva en medveten tillvaro. När de försvinna, förtärda i följd af sina synder, uppväcka deras vederstyggliga karaktärer och brottsliga gärningar 'blott förakt hos de rättfärdiga, som är oförminskad och oförmildrad, så länge de hafva dem i åminnelse. Man kan därför icke finna något bevis för de ogudaktigas eviga pina i denna text.

VERS 3. De förståndiga skola då lysa, såsom fästet lyser, och de, som hafva fört de många till rättfärdighet, såsom stjärnor alltid och evinnerligen.

I marginalen i eng. Bibeln står ordet "lärarne" i stället för "de förståndiga." "Lärarne skola lysa såsom himmelens sken”; d. ä. naturligtvis de som lära sanningen och leda andra till kännedom om densamma, just innan den tid, när de händelser som omtalas i föregående vers, blifva uppfyllda. Det kostar något att voro la rare i de sista dagarna, enligt det sätt världen beräknar förlust och förtjänst. Det kostar rykte, hvila, bekvämlighet och ofta egendom; det medför arbete, kors, uppoffringar, förlust af vänskap, åtlöje och icke sällan förföljelse. Den frågan göres ofta: Huru kan ni hafva råd därtill? Huru kan ni hafva råd att hålla sabbaten och kanhända förlora er befattning förminska edra inkomster eller kanske helt och hållet utsätta inkomstkällorna för fara?. O blinda, narraktiga, simpla fråga! O, hviken kortsynthet, att betrakta den lydnad, som man är skyldig Gud, från en pekuniär ståndpunkt! Huru olika detta är mot de heliga martyrernas uppförande, hvilka icke hafva älskat sitt lif allt intill döden. Nej, frågan är hellre, hur kan man underlåta detta? När Gud befaller, kunna vi icke våga att voro olydiga. Om vi tillfrågas: Huru kunnen I hafva råd att hålla sabbaten och efterkomma andra plikter, som äro innefattade i lydnad för Gud? behöfva vi blott fråga till svar: Hur kunnen I harva råd att icke göra det? På den kommande dagen, när de som hafva sökt att rädda lifvet, skola mista det, och de som hafva varit villiga att våga allt för sanningens och sin gudomlige Herres skull, skola erhålla den härliga belöningen, som utlofvas I texten, och uppväckas för att lysa såsom himmelens sken och såsom. de oförgängliga stjärnorna i evigheters evighet, då skall det blifva uppenbaradt, hvilka hafva handlat vist och hvilka, tvärtom, hafva varit blinda och dåraktiga. De ogudaktiga och världsmänniskorna anse nu de kristna för dårar och galningar och lyckönska sig själfva öfver sin öfverlägsna slughet, i det de skytt hvad de kalla deras galenskap och sålunda undvikit deras förluster. Vi behöfva icke afgifva något. svar; ty de som nu lilla detta ;utslag, skola snart själfva taga det tillbaka och använda det på sig själfva med en i sanning fruktansvärd ehuru onyttig allvarlighet.

Det är emellertid den kristnes kostbara rättighet att fröjda sig öfver detta underbara löfte. Ett begrepp om dess storhet kan inhämtas blott från stjärnevärlden. Hvad äro dessa stjärnor lik hvilka rättfärdighetens lärare skola lysa i evigheters evighet? Huru mycken glans och härlighet och lång lefnad inne fattas i denna jämförelse?

Solen i vårt eget solsystem är en af dessa stjärnor. Om vi jämföra den med detta jordklot, på hvilket vi lefva (den bästa måttstook, vi här kunna använda) finna vi, att den är en himlakropp af icke liten storlek och härlighet. Vår jord är 8,000 eng. mil i genomskärning, men solens genomskärning är 885,680 eng. mil. I storlek är den en och en half million gånger större än vårt jordklot; och med hänsyn till själfva dess beståndsämne skulle den uppväga tre hundra femtio tusen sådana världskroppar som vår egen. Hvilken omätlighet är icke detta!

Likväl ät solen långt ifrån att voro den största eller klaraste af de himlakroppar, hvilka köra sina lysande vagnar i myriader genom himlarymderna. Hennes närhet (hon är blott omkr. nittiofem millioner eng. mil aflägsen) gifver henne en kontrollerande närvaro och inflytande öfver oss. Men lån t bort i den omätliga rymden, så långt att de endast synas s små ljuspunkter, lysa andra himlakroppar af en ansenligare storlek och präktigare härlighet. Förmedelst nutidens noggranna och kraftiga instrument har man utforskat, att Alpha Centauri, den närmaste fixstjärnan på den södra himmelen, är nitton tusen millioner mil aflägsen; men polstjärnesystemet är femton gånger så aflägset eller två hundra åttiofem tusen millioner mil, och det lyser med en glans, som motsvarar skenet af åttios ex solar lik vår; andra äro ännu större, såsom t. ex. Vega, hvilken utsånder ett ljus, motsvarande tre hundra fyratiofyra af våra solar; Kapella, fyra hundra trettio; Arkturus, fem hundra sexton o. s. v., till dess vi komma till den stora stjärnan Alcyon i stjärnbilden Plejaden (eller sjustjärnorna), från hvilken utströmmar öfver den himmelska rymden en ljusglans, som är tolf tusen' gånger större än den som utgår från den tunga världskropp, hvilken upplyser och kontrollerar vårt solsystem! Men hvarför synes den icke mera lysande för oss? - Ah t dess afstånd uppgår till tjugufem millioner genomskärningslinier af jordens omloppsbana; och den senare är icke mindre än ett hundra nittio millioner eng. mil långt Siffror äro för svaga att uttrycka sådana afstånd. Det är tillräckligt att säga, att dess strålande ljus måste genomlöpa rymden - såsom allt ljus rör sig, nämligen 192,000 eng. mil i sekunden - en tidsperiod af öfver sju hundra år, innan det når vår världskropp!

Några af dessa himlahvalfvets härskare regera ensamma liksom vår egen sol. Andra äro dubbla; d. ä. kroppar, som för oss synas vara blott en stjärna, bestå i verkligheten af två stjärnor eller solar med ett följe af planeter, hvilka röra sig omkring livarandra; andra äro tredubbla; några äro fyrdubbla, och en åtminstone är sexdubbel.

Förutom detta utvisa himlakropparna alla regnbågens färger. Några system äro hvita, andra blå, röda, gula och flera äro "röna; och detta betecknar, att planeterna i dessa system uppringa ett olika färgadt ljus från sina solar. Kastor gifver sina planeter ett grönt solljus; den dubbla polstjärnan gifver sina dt gult. I några äro de särskilda solarna, som höra till samma system, på olika sätt färgade. D:r Burr, i sin "Ecce Cœlum," Nid. 136, säger: "Som om det Södra korset blifvit gjordt till det skönaste föremål i hela himlarymden, återfinna vi i det en samling af öfver ett hundra olika färgade solar, nämligen röda, gröna, bill och blågröna, hvilka synas så tätt sammanträngda, att de, betraktade genom ett starkt teleskop, likna en praktfull blomsterbukett eller ett glänsande juvelsmycke."

Men hvad är åldern af dessa härliga kroppar? Några få år försvinna, och alla jordiska ting öfverdragas med ålderdomens mögel och antaga förgängelsens lukt. Huru mycket i denna vadd har icke helt och hållet förstörts t Men stjärnorna lysa ännu med samma glans, som de hade i begynnelsen. Cykler och århundraden hafva försvunnit, konungariken hafva uppstått och åter förfallit. Vi gå tillbaka bortom den mest dunkla och otydliga synkrets, som historien framställer för oss; vi gå tillbaka till det första ögonblick, som omtalas i den gudomliga uppenbarelsen, då den Allsmäktige framkallade ordning ur förvirringen och morgonstjärnorna lofvade Herren samt alla Guds barn fröjdade sig, och redan då hade stjärnorna anträdt sitt eviga kretslopp, men huru länge de hade existerat före denna händelse, veta vi icke. Stjärnkunniga berätta för oss om nebulosa (töckenlika stjärnsamlingar], som ligga på den yttersta gränsen af den tele skopiska synkretsen, hvilkas ljus i sin aldrig upphörande rörelse skulle behöfva fem millioner år för att nå oss under dess lopp. Så gamla äro dessa stjärnkroppar. Likväl är icke deras klarhet fördunklad eller deras kraft försvagad. Ungdomens dagg tyckes ännu ligga på dem i all sin friskhet. Inga brutna konturer utvisa, att deras förfall tagit sin början; ingen stapplande röreelse uppenbarar ålderdomens bräcklighet. Af. alla synbara ting stå dessa näst intill den gamle af dagar, och deras oförminskade härlighet är en profetia om evigheten.

Sålunda skola de, som hafva undervisat många till rättfärdighet, lysa i en härlighet, hvilken äfven skall bringa glädje till vår Förlossares hjärta; och sålunda skola deras år fortgå i alla evigheters evighet.

VERS 4: Men du, Daniel, må gömma dessa ord och försegla denna skrift intill ändens tid; många komma att rannsaka den, och insikten skall så växa till.

"Dessa ord" och "denna skrift," som omtalas i denna vers, hafva utan tvifvel afseende på de ting, hvilka hafva blifvit uppenbarade till Daniel i denna profetia. Dessa ting skulle gömmas och förseglas intill ändens tid; d. ä. de skulle icke särskildt genomforskas eller till någon stor utsträckning blifva förstådda, förrän den tiden' kom. Ändens tid började, såsom redan blifvit visadt, år 1798. Och enär boken var tillsluten och förseglad till ändens tid, så följer tydligen häraf, att vid den tiden eller från den tidpunkten skulle boken blifva öppnad; med andra ord, man skulle blifva i stånd att bättre förstå dess innehåll, och den allmänna uppmärksamheten skulle särskildt kallas till denna del af det gudomliga ordet. Det är onödigt att påminna läsaren om hvad som har blifvit gjordt med hänsyn till profetiska ämnen sedan den tiden. Profetiorna, i synnerhet. Daniels profetia, hafva, blifvit undersökta af alla bibelforskare, hvarhelst civilisationens ljus har utbredt sig öfver jorden. Och den återstående delen af versen, som är en förutsägelse om hvad som skulle äga rum sedan ändens tid börjat, lyder i öfverensstämmelse med detta: "Många komma att rannsaka den, och insikten skall så växa till." Daniels profetior äro nu lika tydliga för bibelforskaren som någon annan del af Skriften.

"Och insikten skall så växa till." Detta måste beteckna antingen förökningen af kunskaper i allmänhet, utvecklingen af konster och vetenskaper eller en förökning af kunskap med hänsyn till de ting, som blefvo uppenbarade för Daniel, hvilka voro gömda och förseglade till ändens tid. I hvilken bemärkelse man än tager uttrycket, se vi likväl en fullständig uppfyllelse af profetiorna. Betrakten det mänskliga förståndets märkvärdiga förrättningar och de konstverk af människohänder, som öfverträffa magikerns vildaste drömmar - allt utfördt inom de sista femtio åren. Tidningen Scientific American har uppgifvit, att inom denna tid hafva större framsteg blifvit gjorda på alla vetenskapliga områden och större framåtskridande uppnåtts i allt, som bidrager till hemlifvets bekvämlighet, i snabba affärs förrättningar bland människor och i försändandet af underrättelser från den ene till den andre, än alla uppfinningar tillsammans, hvilka gjorts under de föregående tre tusen åren, kunna uppvisa.

På den medfölj ande planschen har artisten, genom ett antal mindre teckningar, gifvit oss ett fågelperspektiv af några af de märkvärdigaste uppfinningarna och underbaraste vetenskapliga och mekaniska inrättningar i närvarande tid. De representera

 • 1. Hängbron. Den första hängbro af någon betydelse byggdes öfver Niagara-floden år 1855. Den stora Brooklyn-bron fullbordades 1883.
 • 2. Elektrisk belysning. Denna belysning utvecklades och kom i allmänt bruk under de sista tjugu åren af det nittonde århundradet: Endast två elektriska belysnings system förevisades vid utställningen i Filadelfia 1876. Vid utställningen i Paris 24 år senare funnos 200 dylika förevisningar.
 • 3. Modärnt artilleri. Vid Sandy Hook, öfverskådande inloppet till New Yorks hamn, står en väldig bakladdningskanon, 49 fot lång och vägande 130 ton (260,000 pound), hvilken kan slunga en 2,400 skp. tung projektil, som är fem fot lång, ett afstånd af tjugu eng. mil.
 • 4. Automobilen. Endast några få år tillbaka var detta fortskaffningsmedel alldeles okändt. Nu löpa automobiler hit och dit i alla delar af landet och synas komma att tränga ut de vanliga åkdonen. I förbindelse med beskrifningen af automobiler och järnvägståg läs Nahums profetia, kap. 2: 3, 4.
 • 5. Den modärna tryckprässen. En tryckpräss i ett af nutidens större tryckerier trycker på en timerns tid en 280 mil lång pappersväf af en vanlig nyhetstidnings vidd, falsande, kantskärande, klistrande och räknande 96,000 16-sidiga tidningar. Jämför detta med den handpräss, Benjamin Franklin hade.
 • 6. Telegrafen. Denna kom först i bruk 1844.
 • 7. Spårvagnar. Den första e1ektriska spårvagn, som man kunde göra praktiskt bruk af, konstruerades och hölls i gång vid den internationella utställningen i Berlin, Tyskland, 1879. Sådana användas nu i samfärdseln mellan närliggande städer i alla delar af landet samt äro nästan lika snabba som de bästa af ånga drifna järnvägståg och öfverträffa dem i bekvämlighet. Det. är ganska sannolikt, att e1ektriciteten kommer att uttränga ångan som drifkraft i all järnvägstrafik.
 • 8. Telefonen. Första patentet å telefonen beviljades Alexander Graham Bell år 1876.
 • 9. Ånglokomotiv. Det första lokomotiv af detta slag byggdes i Filadeifia 1832. Bruket af ånga som drifkraft Dar gjort det möjligt att resa kring jorden på omkring fyratio dagar.
 • 10. Oceanångare. Redan tidigt förlidet århundrade revolutionerades hafstrafiken genom införandet af ångkraft för drifvandet af fartygen. Cunard-linien har nu tvenne atlanterångare, som ha en längd af 760 fot och ångmaskiner, som utveck1a 60000 hästkrafter. Och nu (1911) håller man på att bygga en ångare af nära ett tusen fots längd. Hafvet kan öfverfaras på fyra dygn.
 • 11. Modärna krigsfartyg. Ett enda af nutidens största krigsfartyg kunde lätt förstöra hela världens förenade flottor, såsom dessa voro under mediet af förlidet århundrade.
 • 12. Skrifmaskinen. Den första modellen af en sådan förfärdigades för salu 1874.
 • 13. En kombinerad skörde- och tröskmaskin. Jämför de skördemetoder, som brukas nu för tiden, då säden ej allenast uppskäres och hopsamlas utan äfven verkligen tröskas och tömmes i säckar, färdiga för marknaden, af en och samma maskin, med den gamla handskäran, som brukades af våra förfäder.
 • 14. Stilsättningsmaskinen. Denna maskin har revolutionerat tryckkonsten. Den första Mergenthaler uppfinningen af detta slag blef fullbordad år 1884.
 • 15. Oljebrunnar. Upptäckten af petroleum under förlidet århundrade revolutionerade husbelysningen samt gaf oss sådana oumbärliga produkter som benzin och gasolja.
 • 16. Fonografen. Edisons första fonograf förfärdigades 1877.
 • 17. Fotografikameran. Prof. Draper i New York var den första, som med tillhjälp af solljuset förfärdigade fotografier.
 • 18. Den trådlösa telegrafen. Den första apparat, medelst hvilken man kunde telegrafera budskap utan tråd långa afstånd, konstruerades af Marconi 1896. Nästan hvarje större ångfartyg är nu försedt med en sådan apparat, och de resande på oceanen kunna kommunicera med hvarandra på ett afstånd af hundratals mil. En dagtidning utgifves med nyheter från alla delar af världen, hvilka öfverförts till fartygen medelst trådlös telegrafering från de amerikanska och europeiska stränderna.
 • 19. Luftskeppet. Luftsegling är nu en afgjord sak. I teckningen ses ett styrbart luftskepp, som kan framdrifvas och styras genom luften efter behag. Man har redan begynt bygga stora luftskepp för passageraretrafik genom Luften.

  Många andra ting kunde omtalas, såsom t. ex. undervattensbåtar för explorering af hafvets djup och för krigiska ändamål, dykare dräkter, spinnerier, bedöfningsmedel, som förtager smärta vid operationer m. fl.

  Hvilken glänsande här af under, hvilkas uppkomst kan tillskrifvas ett enda århundrade! Huru underbara de vetenskapliga framstegen äro i den närvarande tiden, på hvilken alla dessa upptäckter och stora resultat sammantränga sitt ljus! Sedd från' denna ståndpunkt, hafva vi i sanning uppnått den tidsålder, då, såsom profetian säger, kunskapen blivit stor.

  Och till ära för kristendomen låt oss icke förglömma, i hvilka länder och genom hvilka alla dessa uppfinningar, som så mycket hafva bidragit till lifvets befordringsmedel och bekvämligheter, hafva blifvit gjorda. De harva uppkommit i kristna länder och ibland kristna människor sedan den stora reformationen. Ej de mörka tidsåldrarna, hvilka framställde religionen i en löjlig förklädnad, ej hedningarna, hvilka i sin okunnighet icke känna Gud, ej heller dem, hvilka i de kristna länderna förneka den Allsmäktige, tillkommer erkännandet af dessa stora andliga framsteg. Det är i sanning just denna anda af jämlikhet och individuell frihet, som är egen för Kristi evangelium, när det förkunnas i sin renhet, hvilken befriar de mänskliga lemmarna, lösgör det mänskliga förståndet från dess fjättrar, inbjuder människorna till det högsta bruk af deras förmögenheter och gör möjligt ett sådant århundrade af fri tanke och handling, i hvilket dessa under kunna uppnås.

  Victor Hugo, i sitt verk "Le Petit Napoleon," talar på följande sätt om det underbara kännetecknet af den närvarande tiden:
  "I vetenskapligt afseende gör den underverk; den gör salpeter af bomull, en häst af ånga, en arbetare af ett elektriskt batteri, ett ilbud af den elektriska strömmen och en målare af solen; den badar sig i de underjordiska vattnen, medan den uppvärmes från eldarna i Jordens medelpunkt; den öppnar två oändligheter för våra blickar, förmedelst två underbara fönster - teleskopet för det oändligt stora och mikroskopet för det oändligt lilla; i det första djupet utforskar den stjärnorna på himmelens fäste, och i det andra insekterna, hvilka bevisa Guds tillvaro. Den förintar tiden, den förintar afståndet, den bekämpar smärtan; i denna tid kunna vi skrifva ett bref från Paris till London och erhålla svar tillbaka inom tio minuter; denna tid har lärt oss konsten att afsåga benet på en person utan smärta - ja, personen sjunger därvid och ler."

  Men om vi intaga den andra ståndpunkten och tillskrifva tillväxten i kunskap en förökning af den bibliska kunskapen, behöfva vi endast taga det märkvärdiga ljus i betraktande, hvilket under de sist femtia åren lyst öfver många dunkla ställen i Skriften. Profetians uppfyllelse har blifvit uppenbarad i historiens ljus. Användandet af bättre grundsatser i Bibelns uttolkning har fört oss till slutsatser, som ,obestridligen bevisa, att alltings slut är för handen. Förseglingen har i sanning blifvit tagen från boken, ,och kunskapen om hvad Gud har uppenbarat i sitt ord har blifvit märkvärdigt stor. Vi tro, att det är i detta hänseende, som profetian särskildt blifvit uppfylld; men blott i en tidsålder lik den närvarande kunde den blifva uppfylld äfven i detta afseende.

  Att vi lefva i ändens tid, när denna profetiska bok icke längre skulle vara förseglad, utan då den skulle öppnas ,och blifva förstådd, visas för oss i Upp. 10: 1, 2, där en stark ängel beskrifves, som nedstiger från himmelen med en liten öppen bok i sin hand. För bevis, att den lilla bok, som där säges vara öppen, är den bok, som i föreliggande vers framställes blifva gömd och forseglad, och att den ängeln förkunnar sitt budskap till det närvarande släktet, hänvisa vi till anmärkningarna under Upp. 10: 2.

  VERS. 5-7. När nu jag, Daniel, såg till, fick jag se två andra stå där, en på flodens ena strand och en på dess andra strand. Och en af dem sade till mannen, som var klädd i linnekläder och som stod ofvanför flodens vatten: Huru länge dröjer det, innan änden kommer med dessa förunderliga ting? Och j ag hörde på mannen, som var klädd i linnekläder och som stod ofvanför flodens vatten; och han lyfte sin högra hand och sin vänstra hand upp mot himmelen och svor vid honom som lefver evinnerligen, att efter en tid och tider och en half tid, och när det heliga folkets makt hade blifvit krossad i grund, då skulle allt detta varda fullkomnadt.

  Frågan: "Huru länge dröjer det, innan änden kommer med dessa förunderliga ting?" har otvifvelaktigt afseende på allt, som förut har blifvit omtaladt, innefattande Mikaels uppträdande, vedermödans tid, Guds folks befrielse och den särskilda och föregående uppståndelsen i vers 2. Svaret tyckes återgifvas i två afdelningar: först är en bestämd profetisk period utmärkt; och för det andra, följer en obestämd period, innan slutet på alla dessa ting uppnås; just såsom händelsen var i kap. 8: 13, 14. När frågan gj ordes: "Huru lång tid afser synen om det dagliga offret och om öfverträdelsen, som åstadkommer förödelse?" uppgafs i svaret en bestämd tidsperiod af 2,300 dagar och sedan en obestämd period för helgedamens rening eller vigning. Detsamma är förhållandet i den föreliggande texten; där gifves en bestämd period af en tid, två tider och en half, d. ä. 1,260 år, och sedan en obestämd period för fortfarandet med förskingringen af det heliga folkets makt, innan änden infaller.

  De 1,260 åren beteckna perioden af den påfliga öfverhögheten. Hvarför framställes denna period här? - Troligen emedan denna makt har mera än någon annan i världens historia bidragit till att förskingra det heliga folkets makt eller att förtrycka Guds församling. Men huru skola vi uppfatta uttrycket: "När det heliga folkets makt hade blifvit krossad i grund"?

  Under 1,260 år hade det lilla hornet eller syndens människa påfven, förskräckligt förtryckt församlingen och förskingrat dess medlemmar. Sedan hans öfverherrskap blifvitborttaget, är likväl hans hat mot sanningen och dess bekännare detsamma, hans makt är ännu förnimbar till en viss utsträckning, han fortsätter sitt verk af förtryck just så långt som han är i stånd, till dess när? Tilldess den sista af de händelser, som omtalas i vers 1, Guds folks befrielse, försiggår, i hvars befrielse alla, hvilkas namn stå skrifna i boken, äro innefattade. Sedan folket sålunda blifvit befriadt, kunna de förföljande makterna icke längre förtrycka det; det är slut på förskingringen af dess makt; änden på alla dessa förunderliga ting, som framställas i denna stora profetia, har äfven blifvit uppnådd; alla dess förutsägelser ära därmed uppfyllda.

  VERS. 8--10. Och jag hörde detta, men förstod det icke; och jag frågade: Min herre, hvad blifver slutet på allt detta? Då sade han: Gå, Daniel, ty dessa ord skola förblifva gömda och förseglade intill ändens tid. Många skola varda renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skola öfva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga skola förstå det.

  Huru kraftigt vi, genom Daniels angelägenhet att fullkamligt förstå allt, som hade blifvit honom visadt, påminnas om Petrus' ord, då han, talande om profeterna, säger: "Om hvilken frälsning profeterna, som harva profeterat om den för eder bestämda nåden, harva rannsakat och forskat, efterforskande hvilken eller hurudan tid Kristi ande, som var i dem, utvisade, då han förut vittnade om Kristi lidanden och härligheten därefter; för hvilka det blef uppenbaradt, att de icke tjänade sig själfva utan' ass med de stycken, hvilka nu blifvit eder förkunnade." - Huru litet profeterna tillstaddes att förstå af hvad de nedskrefva! Men de vägrade därför icke att skrifva. De visste, att, enär Gud hade bjudit dem skrifva, han skulle kalla sitt folks uppmärksamhet därtill, när den rätta tiden kam, på det att de skulle erhålla allt det gagn däraf, som han hade ämnat. Dessa ord, som talades till Daniel, innehålla därför den försäkringen, att när den rätta tiden infölle, skulle de förståndiga gifva akt på, hvad han hade skrifvit och draga nytta däraf. Ändens tid var 'den tid, under hvilken Guds Ande skulle bryta bakens försegling; och följaktligen var det under denna tid, som de förståndiga skulle akta därpå, medan de ogudaktiga, som förlarat all håg för den eviga sanningens värde, med hjärtan känslolösa och fört härdade genom synden, skulle ständigt blifva mera gudlösa och blinda. Inga ogudaktiga skala akta däruppå. De ansträngningar, som de förståndiga göra att förstå den, benämna de dårskap och inbillning och fråga med ett föraktligt hån: "Hvar är löftet om hans tillkammelse?" Och skulle frågan göras: Om hvilken tid och hvilket släkte talar profeten? så skulle det allvarliga svaret blifva: Om den närvarande tiden och om det släkte, som nu lefver på jorden. Profetens språk uppfylles under denna tid på ett öfverraskande sätt.

  Orden i vers 10: "Många skala varda renade och tvagna och luttrade," harva utan tvifvel afseende på ett förfaringssätt, hvilket ofta upprepas i erfarenheten has dem, som under denna tid söka att bereda sig för Guds rike och sin Herres återkamst. De blifva renade och luttrade genom att blifva pröfvade. Större pröfningar läggas på dem. Om de uthärda dessa, fullföljes reningsprocessen till en ännu högre grad - de. kamma i ett ännu renare tillstånd. Och när de uppnått detta tillstånd, pröfvas de igen, hvarigenom de blifva ännu mera luttrade och renade; och sålunda fartgår reningsprocessen, till dess deras karaktär blifvit så utvecklad, att den kan bestå den stora dagens prof, och de uppnått en utveckling, bortom hvilken ingen vidare pröfning behöfves.

  VERS 11. Och från den tid, då det dagliga offret har blifvit afskaffadt och förödelsens styggelse uppställd, skola ett tusen två hundra nittio dagar förgå.

  I denna vers framställes för oss en ny profetisk period, nämligen en period af 1,290 dagar, hvilka ära liktydiga med så många år. Från textens ordalydelse hafva några dragit den slutsatsen - ehuru den icke är nödvändig - att denna period börjar med uppsättandet af förödelsens styggelse, den påfliga makten, år 538, och att den följaktligen sträcker sig till 1828. Men i det senare året finna vi icke något, som utmärker dess slut. Vid närmare undersökning finna vi, att stället lyder i verkligheten: "Från tiden, då det dagliga offret har blifvit afskaffadt och [i ändamål att] uppställa förödelsens styggelse, skala ett tusen två hundra nittia dagar förgå." Vi ha redan visat, att det dagliga icke är judarnas dagliga offer, utan den dagliga eller beständiga styggelsen, nämligen hedendomen. Se betraktelserna under kap. 8: 13. Denna måste tagas bart för att bereda väg för påfvedömet. Angående de historiska händelser, som visa, huru detta utfördes år 508, hänvisa vi den' ärade läsaren till betraktelserna under kap. 11: 31. Det är icke omedelbarligen omtaladt, till hvilken händelse dessa dagar sträcka sig; men alldenstund deras början är utmärkt genom ett verk, som sker för att bereda vägen för påfvedömet, så kunna vi helt naturligt antaga, att periodens ände skulle vara utmärkt genom den påfliga öfverhöghetens upphörande. Om vi sålunda räkna tillbaka 1,290 år från 1798, erhålla vi år 508, under hvilket år, såsom vi redan förut visat, hedendomen blef borttagen att bereda väg för påfvedömets uppsättande trettio år efteråt. Denna period är utan tvifvel gifven för -att visa tiden för borttagandet af den dagliga styggelsen, och den är den enda som gör detta. De två tidsperioderna, de 1,290 och de 1,260 dagarna, upphöra båda 1798; den ena börjar 508 och den andra 538, trettiotre år senare.

  VERS. 12, 13. Säll är den som förbidar och hinner fram till ett tusen tre hundra trettiofem dagar. Men gå du åstad mot ändens tid; sedan du har hvilat, skall du uppstå till din del vid dagarnas ände.

  Ännu en annan profetisk period är här framställd. som betecknar 1,335 år. Vittnesbördet angående denna period är likasom det hvilket angår de 1,290 åren, ganska ofullständigt. Kunna vi veta, när denna period börjar och slutar? Den enda ledtråd vi harva till en lösning af denna fråga är det faktum, att den omtalas i omedelbar förbindelse med de 1,290 åren, hvilka började 508. Från denna punkt, säger profeten, skall det blifva 1,290 dagar. Och nästföljande mening lyder: "Säll den, som förbidar och hinner fram till de ett tusen tre hundra trettiofem dagar." Från hvilken punkt? - Otvifvelaktigt från samma tidpunkt, de 1,290 dagarna räknas, nämligen från 508. Om de icke räknas från denna punkt, är det omöjligt att bestämma deras början och slut; men att de kunna tillämpas och förklaras, liksom alla andra delar af Daniels profetia, bevisa Kristi ord i Matt. 24: 15: "Den som läser det, han gifve akt därpå." Från denna tidpunkt skulle de sträcka sig till 1843; ty om man lägg 1335 till 508 erhåller man 1,843. Som de börja våren 508, sluta de våren 1843.

  Men hur kan det vara, att denna period då upphörd, torde frågas, enär Daniel skulle uppstå till sin del vid slutet p, dessa dagar, hvilket måste beteckna hans uppståndelse från de döda? Denna fråga grundar sig på ett misstag i två afseenden: Först, att de dagar, vid hvilkas ,ände Daniel skulle uppstå till sin del. äro de 1,335 dagarna (hvilket vi anse för ett misstag); och, för det andra, att Daniels uppstående till sin del betecknar hans uppståndelse, hvilket icke heller kan bevisas. Den enda sak, som lofvas vid slutet af de 1,335 dagarna, är en välsignelse för dem som förbida och hinna fram till den tiden; det är för dem som lefva på den tiden. Hvad är denna välsignelse? Om vi vända oss till år 1843, när denna period upphörde, hvad se vi? - Vi se en märkvärdig uppfyllelse af profetian i den vidsträckta kungörelsen af Kristi andra ankomst. Fyratiofem år förut, 1798, började ändens tid, boken öppnades, många forskade i den; och kunskapen blef stor. Allt det ljus, som före den tiden hade framlyst från profetiorna, nådde en stor kulminationspunkt år 1843. Förkunnandet af sanningen fortgick med stor kraft. Den nya och väckande läran om upprättandet af Guds rike förorsakade stort uppseende i världen. Nytt lif meddelades till Kristi sanna lärjungar. De otrogna bestraffades, kyrkosamfunden pröfvaeles och en sådan religiös väckelse blef följden, att åtminstone den nyare tiden icke kan uppvisa någonting jämförligt med densamma.

  Var detta välsignelsen? Lyssnen till Frälsarens ord. "Saliga äro edra ögon," sade han till sina lärjungar, "att de se, och edra öron, att de höra" (Matt. 13: 16). Och åter tillsade han dem, att profeter och konungar hade önskat se de ting, hvilka de sågo, och hade likväl icke fått se dem. Men "saliga," sade ,han till dem, "äro de ögon, som se det I sen" (Luk. 10: 23, 24). Om en ny och härlig sanning var en välsignelse på Kristi tid för dem som mottaga den, hvarför skulle elen icke vara det år 1843?

  Någon torde invända, att de som toga del i denna rörelse 1843 blefvo besvikna i sina förhoppningar. Det gick likväl icke lärjungarna något bättre vid Kristi första ankomst, ty de kände sig troligen tio gånger mera besvikna. De uppstämde glädjerop fram för honom, då han red in i Jerusalem, i det de förväntade, att han då skulle taga riket; men den enda tron, han då besteg, var korset; och i stallet för att hedras som konung i ett konungsligt palats lades han som död i Josefs nya graf. Icke desto mindre blefvo de välsignade, i det de mottogo de sanningar, de hade hört.

  Det kanhända än vidare invändes, att den välsignelse, Guds barn erhöllo 1843, icke var tillräckligt omfattande att blifva utmärkt genom en profetisk period. Hvarför icke, då den period, I hvilken den skulle inträffa, nämligen ändens tid, är fastställd genom en profetisk period; sedan vår Herre i vers 14 af profetian i Matt. 24, gifver ett särskildt tillkännagifvande af denna rörelse; och enär det är ännu vidare omtaladt i Upp. 14: 6, 7 under symbolen af en ängel, som flyger midt på himmelen med ett evigt evangelium, hvilket han skulle förkunna för dem, som bo på jorden? Helt visst gifver Bibeln denna rörelse en stor betydelse. Vi ära icke till hälften medvetna om dess stora välsignelse och vikt.

  Två frågar återstå ännu, som ,böra i korthet betraktas: 1) Hvilka dagar åsyftas i vers 13? 2) Hvad betyder uttrycket: "Du skall uppstå till din del" [stå i din latt, eng. Bib.]? De som påstå, att dessa dagar ära de 1,335 dagarna, ledas till att göra denna tillämpning genom att icke gå längre tillbaka i profetian än till föregående vers, i hvilken de 1,335 dagarna 'Omtalas; då däremot vi ära af den åsikten, att profetians hela riktning ända från det åttande kapitlet skulle tagas i betraktande för att kunna göra en rätt tillämpning af dessa så obestämdt anförda dagar. Kapitlen 9, 10, 11 och 12 äro en tydlig fartsättning och förklaring af synen i kap. 8; därför kunna vi säga, att i synen i kap. 8, såsam den blifver fullföljd och förklarad, finnas fyra profetiska tidsperioder; nämligen de 2,300, 1,260, 1,290 och 1,335 dagarna. Den första perioden är den förnämsta och längsta; medan de andra äro endast mellanliggande delar och underafdelningar af densamma. När nu ängeln vid slutet af sin undervisning, tillsäger Danie1, att han skulle uppstå till sin del vid dagarnas ände utan att bestämma hvilken tidsperiod han därmed menade, skulle då icke Daniels tankar själfmant hellre vända sig till den förnämsta och längsta perioden, de 2,300 dagarna, än till någon af dess underafdelningar? Om det förhåller 3ig sålunda, då äro de 2,300 dagarna de dagar, som här hänvisas ti11. Läsarten i Septuaginta tyckes tydligen innebära denna mening, ty detta ställe lyder sålunda där: "Men gå din väg och hvila; ty ännu äro dagar och tider för handen till det fulla utförandet [af dessa ting]; och du skall stå i din del vid dagarnas ända." Detta för tydligen tankarna tillbaka till den långa tidsperiod, som återfinnes i den första synen och med hänsyn till hvilken den efterföljande undervisningen blef gifven.

  De 2,300 dagarna slutade, såsam redan blifvit visadt, 1844 och bragte ass till den tid, då helgedomens rening började. På hvilket sätt står Daniel vid den tiden i sin del? Svar: I sin försvarares, vår stare öfversteprästs, person, då han framlägger de rättfärdigas sak till antagande inför sin Fader. Det ord, som här är öfversatt del, betyder icke ett stycke 1and eller en del af en fast egendom, utan det betecknar ett afgörande eller ett bestämmande af Försynen. Vid dagarnas ände skulle, så att säga, lotten kastas; eller med andra ord, en bestämmelse skulle göras med hänsyn till dem, hvilka ansågos värdiga till att erhålla en del af det himmelska arfvet. När Daniels sak framkommer för undersökning, befinnes han vara rättfärdig, står i sin lott (eng. Bib.), och anvisas en plats i det himmelska Kanaan. Har icke psalmistens språk afseende på denna tid, i det han säger: "Därfor skola ogudaktiga icke bestå i domen"? (Ps. 1: 5.)

  När Israel var i begrepp att ingå i det förlofvade landet, blef lotten kastad, och hvarje stams besittning fastställdes. På detta sätt stodo stammarna i sina särskilda delar eller lotter, långt innan de kommo i verklig besittning af landet. Tiden för helgedomens rening matsvarar denna period af Israels historia. Vi stå nu på gränsen af det himmelska Kanaan, och utslag fällas i helgedomen, hvilka tilldöma några en plats i det eviga riket, medan andra blifva för evigt uteslutna därifrån. Genom utslaget i profeten Daniels sak blir han försäkrad om sin del i det himmelska arfvet. Så skall det ske med alla, som ära trogna. När denne Guds tillgifne tjänare, som, änskönt han under sitt långa lif var öfverhapad med de största omsarger och plikter, likväl icke förglömde att smycka sitt lif med de ädlaste verk i sin Skapares tjänst, skall mattaga lönen för sina goda gärningar, kunna vi äfven ingå med honom till den eviga hvilan, skåda hans hänryckning och deltaga i hans glädje.

  Vi afsluta dessa tankar öfver Daniels bok med den anmärkningen, att det har varit med en icke ringa grad af tillfredsställelse, vi befattat ass med detta verk, och den tid och det studerande, som vi hafva ägnat åt förklaringen af dessa märkvärdiga profetiar och i betraktandet af karaktären af denne den mest älskade och utmärkte bland profeter, betrakta vi såsam de mest värdefulla i vårt lif. Hos Gud finnes intet anseende till person; och enhvar, som beflitar sig om att erhålla en karaktär lik Daniels, skall äfven nu i lika hög grad försäkra sig om den gudomliga ynnesten. Låt oss söka efterbilda hans dygder, på det att vi, liks om han, kunna hafva Guds godkännande, medan vi ära här, och sedan bo ibland hans oändliga härlighets skapelser i det eviga hemmet.